omaolo.fi Vaccinationer
22.03.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 22.3.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har i fort­sätt­ning­en möte på tors­da­gar samt vid behov. Vi infor­me­rar om situ­a­tions­bil­den all­tid ock­så på mån­da­gar. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de efter smit­tan som kon­sta­te­ra­des under veckoslutet.

Vi infor­me­rar om en even­tu­ell exponeringssituation:

 • Kotipizza Kallestorg Karleby tis 16.3.2021 mellan kl. 12:30 och 13:30

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

 • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 11 (det föregående talet var 12)
 • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 14 (det föregående talet var 15,4)
 • Inga patienter med coronavirussmitta vårdas för närvarande på Mellersta Österbottens centralsjukhus.
 • 0,4 % av coronavirustesterna är positiva. Under vecka 10 togs det 1 507 coronavirusprov i Soite.
 • Smittkedjornas spårbarhet är 80 %
 • Epidemins fas i Mellersta Österbotten: basnivån

De regi­o­na­la bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Om du har sym­tom bör du stan­na hem­ma och utan dröjs­mål boka tid för ett coronatest!

Kom vän­li­gen ihåg att man inte bör gå till arbe­tet eller sko­lan ens vid lind­ri­ga för­kyl­nings­symp­tom. Sök dig vän­li­gen utan dröjs­mål till ett coro­na­vi­rus­test ock­så om du har bara myc­ket lind­ri­ga sym­tom. Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan bokas behän­digt i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444. Länk: Så här bokar du tid för coronavirusprovtagning

Van­ligt­vis får man en tid till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning redan för sam­ma dag. Testre­sul­ta­tet från ett coro­na­test kom­mer auto­ma­tiskt till din mobil­te­le­fon om du gett ditt sam­tyc­ke till att sms skic­kas. Resul­ta­tet kan ock­så kon­trol­le­ras i Mina Kan­ta-tjäns­ten. Du ska vara i hem­ka­ran­tän tills testre­sul­ta­tet kommit.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. När det gäl­ler över 70 år gam­la per­so­ner har 60,2 % vac­ci­ne­rats i Mel­lers­ta Österbotten.

Käl­la: THL

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re på adres­sen https://korona.soite.fi/sv/coronavaccinationsmatare/ för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras på måndagseftermiddagar.

Vi beto­nar att ock­så per­so­ner som vac­ci­ne­rats ska fort­fa­ran­de använ­da ansikts­mask enligt rekom­men­da­tio­ner­na, hål­la ett säker­hets­av­stånd på 2 meter till and­ra män­ni­skor samt föl­ja hygi­en­re­kom­men­da­tio­ner­na som är för­knip­pa­de med coronaviruset.

I det här ske­det har de föl­jan­de rätt till vaccination:

 • alla över 70 år gamla invånare i Soites område samt närståendevårdare och äldre personer (över 70 år gamla, t.ex. partner) som bor i samma hushåll med dem. Om en närståendevårdare eller make/maka som bor i samma hushåll vaccineras samtidigt, ska tidsbokningen görs per telefon. Under 70 år gamla närståendevårdare vaccineras med ett annat vaccin en annan dag.
 • 16-69 år gamla personer som hör till riskgrupp 1 som har en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom. Mer information på THL:s webbplats: vaccinationer för riskgrupper. Var beredd på att bevisa att du hör till riskgruppen vid vaccinationsstället (t.ex. genom att visa upp ditt FPA-kort eller en kopia av din epikris eller recept). Närstående och närståendevårdare som bor i samma hushåll med personer som hör till riskgruppen är inte berättigade till vaccination i det här skedet.

Tids­bok­ning­en för coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion öpp­nas igen tis­dag 23.3.2021 enligt det följande:

 • telefonbokning på numret 06 828 7488:
  • kl. 12-13 ges tider endast till över 70 år gamla personer
  • från och med kl. 13 ges tider till alla över 70 år gamla personer samt till 16-69 år gamla personer som hör till riskgrupp 1.
  • Telefonlinjen är öppen så länge vaccinationstider finns kvar. Övriga tider hörs det ett meddelande i telefonen. Tid kan beställas per telefon också å en äldre persons vägnar.
 • den elektroniska tidsbokning på webben i Egenvårdstjänsten: https://soite.terveytesi.fi öppnas tisdag kl. 12 för alla grupper som är berättigade till vaccination just nu. Logga in dig i Egenvårdstjänsten med dina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) så kan du boka tid åt dig själv. Man kan beställa tid åt en annan person ifall man ingått ett avtal om att uträtta ärenden å en annan persons vägnar. Läs mera: https://www.soite.fi/sv?page_id=toisen_puolesta_asiointi

Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en fun­ge­rar smi­di­ga­re. Vi rekom­men­de­rar där­för att tid bokas elektro­niskt om det är möj­ligt. Om en när­stå­en­de­vår­da­re eller make/maka som bor i sam­ma hus­håll vac­ci­ne­ras sam­ti­digt, ska tids­be­ställ­ning­en göras per tele­fon för båda personerna.

Tis­dag 23.3 finns det vac­ci­na­tions­ti­der även till Halso häl­so­sta­tion i tids­bok­ning­en (Halso häl­so­sta­tion, Kaup­pi­sen­tie 12, 69510 Halso). Alla vac­ci­na­tions­stäl­len finns lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats. Du kan själv väl­ja till vil­ket vac­ci­na­tions­stäl­le du bestäl­ler tiden.

Enligt rekom­men­da­tion från THL har Soi­te avbru­tit vac­ci­na­tio­ner­na med Astra­Ze­necas vac­cin. Endast under 70 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 1 har vac­ci­ne­rats med Astra­Ze­necas vac­cin i Soi­te. Nu ersätts des­sa vac­ci­na­tio­ner med Pfi­zers och Moder­nas mRNA-vac­ci­ner. Det­ta möj­lig­görs genom att anta­let vac­ci­na­tions­ti­der mot­sva­rar anta­let vac­ci­ner de kom­man­de vec­kor­na. Bytet av vac­cin krä­ver inga åtgär­der av kli­en­ter­na. Vac­ci­na­tio­ner­na av över 70 år gam­la per­so­ner fort­sät­ter planen­ligt. Över 70 år gam­la per­so­ner har hela tiden vac­ci­ne­rats med mRNA-vac­ci­ner i Soi­te (Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty och Moder­nas vaccin).

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier