omaolo.fi Vaccinationer
23.08.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 23.8.2021

Smitt­lä­get

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de efter de smit­tor vi infor­me­ra­de om under veckoslutet.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

 • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 59 (för en vecka sedan 58)
 • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 76 (för en vecka sedan 75)
 • Inga patienter vårdas på grund av coronaviruset på Mellersta Österbottens centralsjukhus.
 • 1,2 % av coronavirustesterna är positiva. Förra veckan togs det ungefär 2 331 coronavirusprov.
 • Smittkedjornas spårbarhet är 78 %
 • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 575
 • Coronaepidemins fas i Mellersta Österbotten: accelerationsfasen

Vän­li­gen sök dig till ett coro­na­vi­rus­test ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom!

Vän­li­gen sök dig till ett coro­na­vi­rus­test utan dröjs­mål ock­så om du bara har myc­ket lind­ri­ga sym­tom. Van­li­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­smit­ta är bl.a. feber, halsont, hos­ta, huvud­värk, mus­kel­värk, stör­ning­ar i frå­ga om lukt- eller smak­sin­net och trött­het. Ett coro­na­vi­rus­test kan vara posi­tivt även om endast en eller två sym­tom uppfylls.

Vän­li­gen sök dig till ett coro­na­vi­rus­test ock­så om du redan har vac­ci­ne­rats mot coro­na­vi­ru­set. Vac­ci­net skyd­dar mot coro­na­vi­ru­sets all­var­li­ga sjuk­doms­form, men en per­son som vac­ci­ne­rats kan ändå insjuk­na i coro­na­vi­rus­sjuk­do­men och smit­ta andra.

Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan behän­digt bokas i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444.

Vac­ci­na­tio­ner — möj­ligt att tidi­ga­re­läg­ga and­ra vac­cin­do­sen vid walk-in-dagar

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. Vac­ci­na­tio­ner­na pågår för alla över 12 år gam­la per­so­ner som bor i Soi­tes område.

Hit­tills har 45,3 % av de per­so­ner som hör till den nyas­te mål­grup­pen 12–15-åringar vac­ci­ne­rats i områ­det. Inom den när­mas­te fram­ti­den besö­ker Soi­te områ­dets sko­lor och läro­in­rätt­ning­ar för att vac­ci­ne­ra ung­do­mar. Sko­lor­na infor­me­rar ele­ver och för­äld­rar när­ma­re om tid­punk­ter­na. Ung­do­mar kan givet­vis ock­så söka sig till vac­ci­na­tion under all­män­na walk-in-dagar som fun­ge­rar utan tidsbokning.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras på måndagar.

Det finns ett bra antal tider kvar till coro­na­vac­ci­na­tio­ner. Tid kan bokas anting­en elektro­niskt eller per tele­fon, men i fort­sätt­ning­en flyt­tas tyngd­punk­ten i frå­ga om vac­ci­na­tio­ner till tids­bok­nings­fria walk-in-vaccinationsdagar.

 • Tidsbokning per telefon för alla åldersgrupper: 06 828 7488 är öppen tis 24.8 kl. 12-15. Detta är den sista tisdagen som telefonbokningen är öppen på det här numret. I fortsättningen koncentreras vaccinationerna till tidsbokningsfria walk-in-vaccinationsdagar. Om man vill kan man fortfarande boka tid via vaccinationscentralens sekreterare, tfn 040 804 2821 mån, ons, tors och fre kl. 8–15 och tis kl. 8–12 eller via den egna hälsocentralen.
 • Den elektroniska tidsbokningen på webben https://soite.terveytesi.fi är öppen 24/7.
  • De dagar som har lediga tider är märkta med grönt i webbkalendern.

Soi­te ord­nar vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning. Under des­sa kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Under walk-in-dagar ges både förs­ta och and­ra vac­cin­do­ser. Vid walk-in-vac­ci­na­tio­ner är det möj­ligt att tidi­ga­re­läg­ga den and­ra vac­cin­do­sen om det gått minst åtta vec­kor sedan den förs­ta vaccinationen.

I enlig­het med THL:s rikt­lin­je rekom­men­de­ras det att en mRNA-vac­ci­na­tions­se­rie (Pfi­zer och Moder­na) i förs­ta hand genom­förs med sam­ma vac­cin­pro­dukt. Om du vill tidi­ga­re­läg­ga din and­ra vac­cin­dos i sam­band med en walk-in-dag, kon­trol­le­ra om sam­ma vac­cin är till­gäng­lig dagen i frå­ga. På lis­tan över walk-in-dagar finns upp­gif­ter om vil­ka vac­ci­ner som är till­gäng­li­ga under dagarna.

Vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning ordnas:

 • tis 24.8 kl. 13-17 Terjärv hälsostation (Hörbyvägen 8). Vaccinet: Pfizer.
 • fre 27.8 kl. 14-16 Kronoby hälsostation (Säbråvägen 1, 68500 Kronoby). Vaccinet: Pfizer.
 • lör 28.8 kl. 9-15 Karleby vaccinationscentral (Halpa-Hallis gamla byggnad, Karlebygatan 7). Vacciner: Pfizer.
 • ons 1.9 kl. 12-19 Perho hälsostation (Vanhainkodintie 20). Vaccinet: Pfizer.
 • ons 1.9 kl. 9-15 Karleby vaccinationscentral (Halpa-Hallis gamla byggnad, Karlebygatan 7) Vacciner: Pfizer och Moderna
 • ons 1.9 kl. 12-18 Perho hälsostation (Vanhainkodintie 20). Vaccinet: Pfizer.
 • fre 3.9 kl. 9-15.30 Perho ådals vaccinationscentral (affärscentret Passeli, Kirkkotanhua 1, Vetil) Vacciner: Pfizer och Moderna
 • lör 4.9 kl. 9-15 Karleby vaccinationscentral (Halpa-Hallis gamla byggnad, Karlebygatan 7) Vacciner: Pfizer.
 • ons 8.9 kl. 9-15.30 Perho ådals vaccinationscentral (affärscentret Passeli, Kirkkotanhua 1, Vetil) Vacciner: Pfizer och Moderna

Var­för lönar det sig att ta coronavaccinet?

 1. Coronavirusvaccinet erbjuder ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former.
 2. Coronavirusvaccinet skyddar också mot covid-19-sjukdomens långtidseffekter, den s.k. long covid som kan orsaka långvarig trötthet, andnöd, hosta och led- och bröstsmärtor.
 3. Genom att vaccinera dig kan du skydda förutom dig själv också andra. Coronavaccinet minskar betydligt avsöndring av virus och spridningen av virus från en människa till en annan.
 4. Riskerna med vaccinet är betydligt mindre än med coronavirussjukdomen. Länk: Information om coronavirusvacciner
 5. Genom vaccineringar kan vi gå mot ett normalare liv och behovet av begränsningar minskar. Varje beslut att låta vaccinera sig har betydelse.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier