omaolo.fi Vaccinationer
24.05.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 24.5.2021 — fem nya smittor

Smitt­lä­get

Det har kon­sta­te­rats fem nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na hör till den omfat­tan­de smitt­ked­jan som vi har infor­me­rat om på sista tiden.

Tre pati­en­ter som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Över 75 % av smit­tor­na som har kon­sta­te­rats på sista tiden har kon­sta­te­rats hos per­so­ner som redan var i karan­tän, men det före­kom­mer fort­fa­ran­de ock­så smit­tor från utan­för karan­tän. Det finns fort­fa­ran­de en risk för nya omfat­tan­de expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner. Alla even­tu­el­la mass­ex­po­ne­rings­plat­ser listas på en egen sida på adres­sen https://korona.soite.fi/sv/eventuella-exponeringsplatser/.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

  • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 168 (för en vecka sedan: 124)
  • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 217 (för en vecka sedan: 160)
  • Tre patienter som smittats av coronaviruset vårdas på Mellersta Österbottens centralsjukhus.
  • 1,7 % av coronavirustesterna är positiva (för en vecka sedan: 2,9 %). Under vecka 20 togs det ett rekordantal coronavirusprov: 3 736 st.
  • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 451
  • Coronaepidemins fas i Mellersta Österbotten: samhällsspridningsfasen

Till följd av att coro­nalä­get har för­säm­rats i Mel­lers­ta Öster­bot­ten har Regi­on­för­valt­nings­ver­ket i Väst­ra och Inre Fin­land i dag den 21 maj fat­tat ett beslut enligt para­graf 58 d i lagen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar som inne­bär att säk­ra avstånd mås­te garan­te­ras i kund- och verk­sam­hets­ut­rym­men. Inom Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikts områ­de mås­te aktö­rer­na allt­så se till att använd­ning­en av utrym­men som är öpp­na för all­män­he­ten eller avsed­da för en begrän­sad kund- eller del­ta­gar­grupps vis­tel­se ord­nas på så sätt att när­kon­tak­ter mel­lan per­so­ner­na i rea­li­te­ten kan und­vi­kas. Med när­kon­takt avses att män­ni­skor har fysisk kon­takt med varand­ra eller vis­tas ansik­te mot ansik­te eller i sam­ma utrym­me på mind­re än två meters avstånd från varand­ra i mer än 15 minu­ter. Aktö­rer­na ska utar­be­ta en skrift­lig plan för hur de gör det möj­ligt för publik och kun­der att und­vi­ka nära kon­tak­ter. Om det inte är möj­ligt att ord­na verk­sam­he­ten på det sätt som lagen för­ut­sät­ter kan utrym­me­na inte använ­das. Läs mera i RFV:s med­de­lan­de.

Om du har sym­tom bör du stan­na hem­ma och boka tid för ett coro­na­test utan dröjsmål!

Sök dig vän­li­gen till ett coro­na­vi­rus­test utan dröjs­mål ock­så om du har bara myc­ket lind­ri­ga sym­tom. Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan bokas behän­digt i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444. Länk: Så här bokar du tid för coronavirusprovtagning

Testre­sul­ta­tet från coro­na­testet kom­mer auto­ma­tiskt till din mobil­te­le­fon om du gett ditt sam­tyc­ke till att sms skic­kas. Resul­ta­tet kan ock­så kon­trol­le­ras i Mina Kan­ta-tjäns­ten. Du ska vara i hem­ka­ran­tän tills testre­sul­ta­tet kommit.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. För när­va­ran­de pågår vac­ci­na­tio­ner­na för alla över 50 år gam­la per­so­ner och för 16–64 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 1 eller 2 och som har en sjuk­dom eller ett till­stånd som myc­ket kraf­tigt eller kraf­tigt ökar ris­ken för en svår coronavirussjukdom.

På grund av det för­säm­ra­de coro­na­vi­rus­lä­get får Soi­tes områ­de extra vac­cin­do­ser den­na vec­ka (länk till THL:s med­de­lan­de, på fins­ka). När de extra vac­cin­do­ser­na inte räk­nas med har Soi­te 5 700 coro­na­vi­rus­vac­ci­ner den­na vec­ka, varav ande­len förs­ta vac­cin­do­ser är cir­ka 3 700. Beräk­nings­mäs­sigt finns det för när­va­ran­de cir­ka 5 000 per­so­ner som är berät­ti­ga­de till en förs­ta vac­cin­dos i Soi­tes område.

Tele­fon­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas igen tis­dag 25.5.2021 kl. 12 och ock­så i den elektro­nis­ka Egen­vårds­tjäns­ten öpp­nas mer tider tis­dag kl. 12. Vac­ci­na­tions­ti­der läggs till i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en i Egen­vårds­tjäns­ten ock­så annars om tider avbo­kas och om vac­cin­mäng­der­na plöts­ligt ökar. Egen­vårds­tjäns­ten är öppen dyg­net runt alla dagar i vec­kan. De dagar som har ledi­ga tider är märk­ta med grönt i webbkalendern.

Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re har upp­da­te­rats. Sam­man­lagt har 44 % av över 16 år gam­la per­so­ner i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt nu fått sin förs­ta vac­cin­dos. 9 % av över 16 år gam­la per­so­ner i områ­det har fått sin and­ra vaccindos.

Följ med Soi­tes kana­ler på web­ben och i soci­a­la medi­er samt de loka­la medi­er­na för att se när din ålders­grupp är i tur att vaccineras!

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier