omaolo.fi Vaccinationer
24.01.2022

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 24.1.2022

Smitt­lä­get

Anta­let coro­na­vi­russmit­tor är fort­fa­ran­de högt i Soi­tes områ­de. Under för­ra vec­kan (vec­ka 3) kon­sta­te­ra­des det sam­man­lagt 557 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. För­ra vec­kan togs det unge­fär 2 050 coro­na­vi­rus­prov. Ande­len posi­ti­va tes­ter var 27,3 %. En pati­ent vår­das för när­va­ran­de för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på Mel­lers­ta Öster­bot­tens cen­tral­sjuk­hus. Coro­na­vi­ruspa­ti­en­ten vår­das inte på intensiven.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

 • Smittor förra veckan: 557 (för en vecka sedan 348)
 • I sjukhusvård: 1 coronaviruspatient
 • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 905 (för en vecka sedan 669)
 • Incidensen under de gångna 14 dygnen/100 000 invånare: 1 169 (för en vecka sedan 864)
 • Sedan pandemin började har sammanlagt åtta dödsfall varit förknippade med coronavirussjukdomen i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt.
 • Coronaepidemins status i Mellersta Österbotten: ett område med samhällsspridning

På grund av att anta­let smit­tor ökat avse­värt har smitt­spår­ning­en kon­cen­tre­rats till utred­ning av smit­tor som kon­sta­te­rats vid soci­al- och häl­so­vårds­en­he­ter och på vård­in­rätt­ning­ar. Iso­le­rings­ti­den för en per­son som har insjuk­nat är 5 dygn räk­nat från den dagen hen har varit på prov­tag­ning, oav­sett vac­ci­na­tions­skyd­det. Inga kon­troll­prov behö­ver tas. Prov­tag­nings­da­gen är dag 0.

Hem­test­ning rekom­men­de­ras som pri­mär metod vid utred­ning av coro­na­vi­rus­smit­ta.  Hem­tes­ter rekom­men­de­ras för alla som har sym­tom på luft­vägs­in­fek­tion som till exem­pel feber, snu­va eller hos­ta. Vi rekom­men­de­rar att hem­testet upp­re­pas efter någ­ra dagar om sym­to­men på luft­vägs­in­fek­tion fort­sät­ter. På THL:s webb­plats finns mer infor­ma­tion om hem­tes­ter för coronaviruset.

Per­so­ner som har fått ett posi­tivt resul­tat av ett test i Soi­te skic­kas ett sms som inne­hål­ler iso­le­rings- och egen­vårds­an­vis­ning­ar. Läs anvis­ning­ar­na nog­grant. Över 60 år gam­la per­so­ner kon­tak­tas fort­fa­ran­de per tele­fon om testre­sul­ta­tet är positivt.

På Soi­tes coro­nawebb­plats finns aktu­el­la instruktioner:

På Soi­tes webb­plats finns dess­utom en ny sida med van­li­ga frå­gor. På sidan finns mer infor­ma­tion om bland annat iso­le­ring och karantän.

För att mini­me­ra ris­ken för smit­ta är det vik­tigt att föl­ja hygi­en­re­kom­men­da­tio­ner­na i frå­ga om coro­na­vi­ru­set, dvs. att tvät­ta hän­der­na, använ­da ansikts­mask och hål­la säkerhetsavstånd.

Det är sär­skilt vik­tigt att ta coro­na­vac­ci­net nu när omikronva­ri­an­ten som sprids effek­tivt finns i områ­det, för vac­ci­net skyd­dar sär­skilt mot coro­na­vi­ru­sets all­var­li­ga sjuk­doms­form. Vi  upp­munt­rar dig till att sök dig till vac­ci­na­tion sna­rast möj­ligt om du ännu inte alls vac­ci­ne­rat dig eller om du inte har fått boosterdoserna.

Begräns­ning­ar i Soi­tes område

Regi­on­för­valt­nings­ver­ket i Väst­ra och Inre Fin­land för­bju­der med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar alla offent­li­ga till­ställ­ning­ar och all­män­na sam­man­koms­ter i kom­mu­ner­na i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt (med undan­tag för Rei­sjär­vi) som ord­nas inom­hus och där anta­let del­ta­ga­re över­sti­ger 10 per­so­ner.

Regi­on­för­valt­nings­ver­ket åläg­ger aktö­rer som ansva­rar för oli­ka utrym­men för kun­der och all­män­he­ten att ord­na använd­ning­en av utrym­me­na på så sätt att man kan för­hind­ra risk för coro­na­smit­ta till följd av när­kon­takt mel­lan kun­der, de som del­tar i verk­sam­he­ten eller sällskap.

Bestäm­mel­sen gäl­ler 23.1.2022 – 20.2.2022. Mer infor­ma­tion i Regi­on­för­valt­nings­ver­kets med­de­lan­de.

Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner gäl­lan­de coro­na­vi­rus­lä­get är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i Soi­tes områ­de. Coro­na­vac­ci­na­tio­ner ges enligt det följande:

 • Coronavaccinationerna är i gång för alla över 5 år gamla invånare i Soites område. Den andra vaccindosen kan tas om det gått minst sex veckor sedan den första vaccindosen.
 • Alla som fyllt 60 år och personer som fyllt 18 år och hör till en medicinsk riskgrupp kan få sin tredje dos om det gått minst tre månader sedan den andra vaccinationen.
 • Alla 18-59-åringar har möjlighet att få sin tredje dos om det gått minst fyra månader sedan den andra vaccinationen.
 • En tredje vaccindos ges också personer som fyllt 12 år och som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar om det gått minst två månader sedan den andra dosen.
 • En fjärde vaccindos ges personer som fyllt 12 år och som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar om det gått minst tre månader sedan den tredje dosen.
 • För 5-11-åriga barn ordnas i januari 2022 coronavaccinationer enligt tidsbokning vid Soites vaccinationscentraler. Tid bokas elektroniskt via Soites Egenvårdstjänst: https://soite.terveytesi.fi.

Förs­ta vac­cin­do­ser ges natur­ligt­vis ock­så fort­fa­ran­de och vi upp­ma­nar dem som inte har något vac­ci­na­tions­skydd alls att söka sig till vac­ci­na­tion. Coro­na­vi­ru­set ser inte ut att för­svin­na och det är myc­ket svårt att und­vi­ka sjuk­do­men i fort­sätt­ning­en. Det är klart tryg­ga­re att möta coro­na­vi­ru­set om man är vaccinerad.

Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re har nu upp­da­te­rats! Sam­man­lagt har 89,8 % av över 12 år gam­la per­so­ner i Soi­tes områ­de nu fått sin förs­ta vac­cin­dos. 86,5 % av över 12 år gam­la per­so­ner i områ­det har fått sin and­ra vac­cin­dos. Redan 53,6 % av över 12 år gam­la per­so­ner i områ­det har fått sin tred­je vac­cin­dos. För­ra vec­kan (vec­ka 3) gavs det flest vac­ci­ner i ålders­grup­pen 5–11-åringar.

Tyngd­punk­ten i frå­ga om vac­ci­na­tio­ner lig­ger i tids­bok­nings­fria walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar. Under des­sa kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Under en walk-in-dag vac­ci­ne­ras både de som kom­mer för att få sin förs­ta dos och de som är i tur att få sin and­ra, tred­je eller fjär­de vaccindos.

Vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning ord­nas den här veckan:

 • 24 - 28.1 kl. 9-19.30 Karleby vaccinationscentral (Karlebygatan 7). Vacciner: Pfizer och Moderna.
 • 25.1 kl. 9-15.30 Vaccinationscentralen Passeli (Kirkkotanhua 1, Vetil). Vaccinet: Pfizer.
 • 25.1 kl. 15-19 Terjärv hälsostation (Hörbyvägen 8). Vacciner: Pfizer och Moderna.
 • 26.1 kl. 9-19.30 Vaccinationscentralen Passeli (Kirkkotanhua 1, Vetil). Vaccinet: Pfizer.
 • 27.1 kl. 9-19.30 Perho hälsostation (Vanhainkodintie 20). Vaccinet: Pfizer.
 • 27.1 kl. 8.30-15.30 Kannus församlingscenter (Valtakatu 20). Vacciner: Pfizer och Moderna.
 • 27.1 kl. 15-19 Kronoby hälsostation (Säbråvägen 1). Vacciner: Pfizer och Moderna.
 • 28.1 kl. 9-15.30 Vaccinationscentralen Passeli (Kirkkotanhua 1, Vetil). Vaccinet: Pfizer.
 • 28.1 kl. 8.30-15 Toholampi församlingshem (Lampintie 7). Vacciner: Pfizer och Moderna.
 • 29.1 kl. 9-15.30 Karleby vaccinationscentral (Karlebygatan 7). Vacciner: Pfizer och Moderna.

Mer infor­ma­tion och tid­ta­bel­ler­na för walk-in-dagar­na finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

Det är fort­fa­ran­de möj­ligt att boka tid för coro­na­vac­ci­na­tion elektro­niskt via https://soite.terveytesi.fi eller per tele­fon på num­ret 06 828 7488. Tele­fon­tid mån-tors kl. 9–15 och fre kl. 9–14. Du kan ock­så boka tid till vac­ci­na­tion via din egen hälsocentral.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier