omaolo.fi Vaccinationer
26.04.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 26.4.2021

Smitt­lä­get

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des mån­dag 12.4.2021.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

  • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 2 (det föregående talet var 5)
  • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 2,6 (det föregående talet var 6,5)
  • Inga patienter med coronavirussmitta vårdas på Mellersta Österbottens centralsjukhus.
  • 0 % av coronavirustesterna är positiva. Under vecka 16 togs det 1 270 coronavirusprov i Soite.
  • Alla coronavirussmittor som konstaterats på sista tiden har spårats till 100 %.
  • Coronaepidemins fas i Mellersta Österbotten: basnivån.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. För när­va­ran­de pågår vac­ci­na­tio­ner­na för alla över 60 år gam­la per­so­ner och för 16–64 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 1 eller 2 och som har en sjuk­dom eller ett till­stånd som myc­ket kraf­tigt eller kraf­tigt ökar ris­ken för en svår coronavirussjukdom.

Tele­fon­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas igen tis­dag 27.4.2021 kl. 12 och ock­så i den elektro­nis­ka Egen­vårds­tjäns­ten öpp­nas mer tider tis­dag kl. 12. Vac­ci­na­tions­ti­der läggs till i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en i Egen­vårds­tjäns­ten ock­så annars om tider avbo­kas och om vac­cin­mäng­der­na plöts­ligt ökar. Egen­vårds­tjäns­ten är öppen dyg­net runt alla dagar i vec­kan. De dagar som har ledi­ga tider är märk­ta med grönt i webbkalendern.

Det kom­mer cir­ka 1 300 vac­cin­do­ser till Soi­tes tids­bok­ning tis­dag 27.4.2021. Före­tags­häl­so­vårds­bo­la­gen i regi­o­nen får unge­fär 1 400 vac­cin­do­ser. Anta­let per­so­ner som i det här ske­det har rätt till vac­ci­na­tion i Soi­tes områ­de är unge­fär 4 000.

Upp­gif­ter­na om vac­ci­na­tio­ner har nu upp­da­te­rats i Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re. Alla upp­gif­ter om vac­ci­na­tio­ner­na i Soi­tes områ­de har inte regi­stre­rats i THL:s vac­ci­na­tions­re­gis­ter, men Soi­tes egen vac­ci­na­tions­mä­ta­re är à jour. Upp­gif­ter­na i THL:s vac­ci­na­tions­re­gis­ter och vac­ci­na­tions­kar­ta upp­da­te­ras i efter­hand när felet har åtgärdats.

Sam­man­lagt har 35 % av befolk­ning­en i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt nu fått sin förs­ta vac­cin­dos. 91 % av över 70 år gam­la per­so­ner fått sin förs­ta vac­cin­dos i Soi­tes områ­de. I Soi­tes områ­de bor unge­fär 10 820 per­so­ner i åldern 16–69 år som hör till risk­grupp 1 eller 2 och 77 % av des­sa per­so­ner har nu fått sin förs­ta vaccindos.

Följ med Soi­tes kana­ler på web­ben och i soci­a­la medi­er samt de loka­la medi­er­na för att se när din ålders­grupp är i tur att vaccineras!

Låt oss fira förs­ta maj på ett coro­na­sä­kert sätt!

Invå­nar­na i Soi­tes områ­de har följt rekom­men­da­tio­ner­na för­knip­pa­de med coro­na­vi­ru­set fint – ett varmt tack för det! Coro­na­vi­rus­lä­get har varit lugnt i Mel­lers­ta Öster­bot­ten, så låt oss fort­sät­ta på sam­ma sätt. Låt oss fira förs­ta maj på distans eller i vår egen bubb­la, dvs. endast med den när­mas­te kret­sen. Låt oss kom­ma ihåg de regi­o­na­la anvis­ning­ar­na och begräns­ning­ar­na så att smit­tor­na inte sprids och så att vi alla får en bätt­re sommar.

De regi­o­na­la bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na för­knip­pa­de med coro­na­vi­rus­lä­get är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Om du har sym­tom bör du stan­na hem­ma och boka tid för ett coro­na­test utan dröjsmål!

Sök dig vän­li­gen till ett coro­na­vi­rus­test utan dröjs­mål ock­så om du har bara myc­ket lind­ri­ga sym­tom. Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan bokas behän­digt i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444. Länk: Så här bokar du tid för coronavirusprovtagning

Van­ligt­vis får man en tid till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning redan för sam­ma dag. Testre­sul­ta­tet från coro­na­testet kom­mer auto­ma­tiskt till din mobil­te­le­fon om du gett ditt sam­tyc­ke till att sms skic­kas. Resul­ta­tet kan ock­så kon­trol­le­ras i Mina Kan­ta-tjäns­ten. Du ska vara i hem­ka­ran­tän tills testre­sul­ta­tet kommit.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier