omaolo.fi Vaccinationer
28.06.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 28.6.2021

Smitt­lä­get

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor under den gång­na vec­kan i Soi­tes områ­de. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des tis­dag 8.6.2021. Inci­den­sta­let är nu 0/100 000 invå­na­re när det gäl­ler 14 dygn i Soi­tes områ­de. En pati­ent som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Någ­ra per­so­ner som varit på resa i S:t Peters­burg har satts i karan­tän på grund av expo­ne­ring för coro­na­vi­ru­set. Soi­te upp­ma­nar sär­skilt alla som rest i Ryss­land att söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning med låg trös­kel. Alla som åkt buss från S:t Peters­burg bör und­vi­ka kon­takt med per­so­ner utan­för famil­jen och söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning 72 tim­mar efter att de kom­mit till Fin­land, obe­ro­en­de av om de har sym­tom som tyder på coro­na­vi­ru­set eller inte. Ock­så de som är eller har varit i kon­takt med rese­nä­rer som åkt buss från S:t Peters­burg till Fin­land bör söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning med låg tröskel.

Ock­så THL rekom­men­de­rar starkt ”att alla rese­nä­rer som åter­vän­der från Ryss­land till Fin­land går på ett coro­na­vi­rus­test 72 tim­mar efter att de har åter­vänt till Fin­land och att de und­vi­ker soci­a­la kon­tak­ter tills testre­sul­ta­tet är klart” (läs mera i THL:s med­de­lan­de på Fins­ka).

Bruk av FINENTRY-tjäns­ten rekom­men­de­ras för alla som kom­mer till Fin­land från utlan­det och för fin­län­da­re som åter­vän­der till hem­lan­det. FINENTRY (www.finentry.fi/sv) är en digi­tal tjänst som används med en webb­lä­sa­re. Tjäns­ten gör resan­de till Fin­land och coro­na­prov­tag­ning i sam­band med inre­sa smi­di­ga­re under coro­na­vi­ruspan­de­min. Tjäns­ten är i bruk ock­så i Mel­lers­ta Öster­bot­ten. I FINENTRY-tjäns­ten kan man till exempel:

  • boka tid till coronavirusprovtagning i Finland
  • få instruktioner via sms om att gå till provtagning
  • få resultatet från ett coronavirustest via sms

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. Vac­ci­na­tio­ner­na pågår nu för alla över 16 år gam­la per­so­ner och 12–15 år gam­la ung­do­mar som hör till risk­grupp 1 eller 2.

Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re har upp­da­te­rats. Sam­man­lagt har 72 % av över 12 år gam­la per­so­ner i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt nu fått sin förs­ta vaccindos.25 % av över 12 år gam­la per­so­ner i områ­det har fått sin and­ra vac­cin­dos. När det gäl­ler hela befolk­ning­en har 61 % fått sin förs­ta vaccindos.

Coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na för oss mot ett nor­ma­la­re liv – en vac­ci­na­tion i taget! Coro­na­vi­rus­vac­ci­ner­na erbju­der ett effek­tivt skydd mot coro­na­vi­rus­sjuk­do­men och sär­skilt dess all­var­li­ga for­mer. Om du bli­vit vac­ci­ne­rad hjäl­per du ock­så att skyd­da and­ra mot coro­na­vi­rus­smit­ta. Mer infor­ma­tion om vacciner.

Det finns ett rela­tivt bra antal tider kvar till coro­na­vac­ci­na­tio­ner, och i mor­gon tis­dag 29.6.2021 öpp­nas det mer tider i tids­bok­nings­ka­lend­rar­na. Ledi­ga tider öpp­nas för minst en vec­ka i taget, dvs. i mor­gon öpp­nas tider för res­ten av vec­kan och tider för näs­ta vecka.

Tele­fon­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas igen tis­dag 29.6.2021 kl. 12 på num­ret 06 828 7488, och ock­så i den elektro­nis­ka Egen­vårds­tjäns­ten öpp­nas mer tider tis­dag kl. 12.

Tid åt en ung per­son kan bokas elektro­niskt i Egen­vårds­tjäns­ten om den unga har de koder som krävs för elektro­nisk iden­ti­fi­e­ring (nät­banksko­der eller ett mobil­cer­ti­fi­kat). Om elektro­nisk iden­ti­fi­e­ring inte är möj­lig, ska tid bokas per telefon.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier