omaolo.fi Vaccinationer
29.03.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 29.3.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte på tors­da­gar samt vid behov. Vi infor­me­rar om situ­a­tions­bil­den all­tid ock­så på mån­da­gar. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smitt­ked­jan har kart­lagts och de i när­mas­te kret­sen som har expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts och satts i karantän.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

 • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 9 (det föregående talet var 9)
 • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 11,6 (det föregående talet var 11,6)
 • Inga patienter med coronavirussmitta vårdas för närvarande på Mellersta Österbottens centralsjukhus
 • 0,2 % av coronavirustesterna är positiva. Under vecka 12 togs det 1 320 coronavirusprov i Soite
 • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 245
 • Smittkedjornas spårbarhet är 80 %
 • Coronaepidemins fas i Mellersta Österbotten: basnivån

Länk: De regi­o­na­la bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na för­knip­pa­de med coro­na­vi­rus­lä­get.

Om du har sym­tom bör du stan­na hem­ma och boka tid för ett coro­na­test utan dröjsmål!

Sök dig vän­li­gen till ett coro­na­vi­rus­test utan dröjs­mål ock­så om du har bara myc­ket lind­ri­ga sym­tom. Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan bokas behän­digt i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444. Länk: Så här bokar du tid för coronavirusprovtagning

Van­ligt­vis får man en tid till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning redan för sam­ma dag. Testre­sul­ta­tet från ett coro­na­test kom­mer auto­ma­tiskt till din mobil­te­le­fon om du gett ditt sam­tyc­ke till att sms skic­kas. Resul­ta­tet kan ock­så kon­trol­le­ras i Mina Kan­ta-tjäns­ten. Du ska vara i hem­ka­ran­tän tills testre­sul­ta­tet kommit.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. Nu har 75 % av över 70 år gam­la per­so­ner vac­ci­ne­rats i Soi­tes områ­de. Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re på adres­sen https://korona.soite.fi/sv/coronavaccinationsmatare/ för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras på måndagar.

Tids­bok­ning­en till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas igen i mor­gon, tis­dag. Enligt rekom­men­da­tion från Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL pri­o­ri­te­rar Soi­te de äld­re när det gäl­ler coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner. THL har beslu­tat att coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na med Astra­Ze­necas vac­cin kan fort­sät­ta för över 65 år gam­la per­so­ner från och med mån­dag 29.3. I Soi­tes områ­de inne­bär det­ta att tids­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas tis­dag 30.3.2021 för per­so­ner i åldern 65–69 år som hör till risk­grupp 1. Vac­ci­na­tio­ner­na av per­so­ner i åldern 18–64 år som hör till risk­grupp 1 är på paus vec­kan efter påsken (5 — 11.4).

Tis­dag 30.3.2021 kom­mer det 1 200 vac­ci­na­tio­ner till tids­bok­ning­en. Anta­let per­so­ner som i det här ske­det har rätt till vac­ci­na­tion är 5 400.

Tids­bok­ning­en för coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas igen tis­dag 30.3.2021 enligt det följande:

 • telefonbokning på numret 06 828 7488:
  • kl. 12-13 ges tider endast till över 70 år gamla personer
  • från och med kl. 13 ges tider till alla över 70 år gamla personer samt till personer i åldern 65-69 år som hör till riskgrupp 1. Andra ålders- eller riskgrupper har inte i det här skedet rätt till coronavaccination.
  • Telefonlinjen är öppen så länge vaccinationstider finns kvar. Linjen stängs när alla vaccinationstider delats ut. Övriga tider hörs det ett meddelande i telefonen. Tid kan beställas per telefon också å en äldre persons vägnar.
 • den elektroniska tidsbokning på webben i Egenvårdstjänsten: https://soite.terveytesi.fi öppnas tisdag kl. 12 för alla grupper som är berättigade till vaccination just nu. Logga in dig i Egenvårdstjänsten med dina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) så kan du boka tid åt dig själv. Man kan beställa tid åt en annan person om man ingått ett avtal om att uträtta ärenden å en annan persons vägnar. Läs mera: https://www.soite.fi/sv?page_id=toisen_puolesta_asiointi

Man bör vara beredd på att bevi­sa att man hör till risk­grup­pen vid vac­ci­na­tions­stäl­let (t.ex. genom att visa upp sitt FPA-kort eller en kopia av sin epikris eller recept).

Vi beto­nar att ock­så per­so­ner som vac­ci­ne­rats ska fort­fa­ran­de använ­da ansikts­mask enligt rekom­men­da­tio­ner­na, hål­la ett säker­hets­av­stånd på 2 meter till and­ra män­ni­skor samt föl­ja hygi­en­re­kom­men­da­tio­ner­na som är för­knip­pa­de med coronaviruset.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier