omaolo.fi Vaccinationer
31.05.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 31.5.2021 – en ny coronavirussmitta

Smitt­lä­get

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Smit­tan kon­sta­te­ra­des hos en per­son som redan var i karan­tän. Två pati­en­ter som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

  • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 88 (för en vecka sedan: 168)
  • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 114 (för en vecka sedan: 217)
  • Två patienter som smittats av coronaviruset vårdas på Mellersta Österbottens centralsjukhus.
  • 1,1 % av coronavirustesterna är positiva (för en vecka sedan: 1,7 %). Under vecka 21 togs det ungefär 2 230 coronavirusprov.
  • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 475
  • Coronaepidemins fas i Mellersta Österbotten: samhällsspridningsfasen

Trots att ökning­en av anta­let coro­na­vi­russmit­tor har mins­kat i Soi­tes områ­de finns det fort­fa­ran­de en risk för nya omfat­tan­de expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner. Det är myc­ket vik­tigt att var och en omsorgs­fullt föl­jer rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de sam­man­koms­ter och hygi­enan­vis­ning­ar­na i frå­ga om före­byg­gan­det av smit­tor. Följ ock­så vän­li­gen med när din ålders­grupp är i tur att vac­ci­ne­ras! Ett coro­na­vi­rus­vac­cin ger ett effek­tivt skydd mot den all­var­li­ga for­men av sjukdomen.

Regi­on­för­valt­nings­ver­ket i Väst­ra och Inre Fin­land har fat­tat ett nytt beslut om sam­man­komst­be­gräns­ning­ar i Mel­lers­ta Österbotten:

  • I Mellersta Österbottens område begränsas antalet deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus till 10 personer och i avgränsade områden utomhus till 50 personer 2 – 15.6.2021. När den lokala situationen kräver det är det möjligt att genom kommunala beslut skärpa eller komplettera de begränsningar som regionförvaltningsverket har meddelat. Läs mera i RFV:s meddelande.

Den regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­grup­pens rekom­men­da­tion i frå­ga om sam­man­koms­ter är högst 10 per­so­ner vid pri­va­ta till­ställ­ning­ar inom­hus och utom­hus högst 20 per­so­ner 2 – 15.6.2021. Läs mera i covid-19-myn­dig­hets­grup­pens med­de­lan­de.

Coro­naråd­giv­nings­num­rets öppet­tid ändras

Coro­naråd­giv­nings­num­rets öppet­tid änd­ras från och med 1.6.2021. I fort­sätt­ning­en är coro­naråd­giv­nings­num­ret 06 828 7499 öppet var­je dag kl. 8–16 (tidi­ga­re var num­ret öppet var­da­gar till kl. 17).

Vän­li­gen sök dig till ett coro­na­vi­rus­test utan dröjs­mål ock­så om du har bara myc­ket lind­ri­ga sym­tom. Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan behän­digt bokas i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444. Länk: Så här bokar du tid för coronavirusprovtagning

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. För när­va­ran­de pågår vac­ci­na­tio­ner­na för alla över 40 år gam­la per­so­ner och för 16–64 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 1 eller 2 och som har en sjuk­dom eller ett till­stånd som myc­ket kraf­tigt eller kraf­tigt ökar ris­ken för en svår coronavirussjukdom.

Tele­fon­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas igen tis­dag 1.6.2021 kl. 12 och ock­så i den elektro­nis­ka Egen­vårds­tjäns­ten öpp­nas mer tider tis­dag kl. 12. Vac­ci­na­tions­ti­der läggs till i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en i Egen­vårds­tjäns­ten ock­så annars om tider avbo­kas och om vac­cin­mäng­der­na plöts­ligt ökar.

Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re har upp­da­te­rats. Sam­man­lagt har 49 % av över 16 år gam­la per­so­ner i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt nu fått sin förs­ta vaccindos.12 % av över 16 år gam­la per­so­ner i områ­det har fått sin and­ra vaccindos.

Följ med Soi­tes kana­ler på web­ben och i soci­a­la medi­er samt de loka­la medi­er­na för att se när din ålders­grupp är i tur att vaccineras!

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier