omaolo.fi Vaccinationer
06.04.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 6.4.2021

Smitt­lä­get

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de efter fal­len vi infor­me­ra­de om under hel­gen i situ­a­tions­bil­den på coronawebbplatsen.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

  • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 16 (det föregående talet var 15)
  • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 20,6 (det föregående talet var 19)
  • En patient som smittats av coronaviruset vårdas på Mellersta Österbottens centralsjukhus.
  • 0,9 % av coronavirustesterna är positiva. Under vecka 13 togs det 1 461 coronavirusprov i Soite.
  • Smittkedjornas spårbarhet är 80 %
  • Coronaepidemins fas i Mellersta Österbotten: basnivån.

För att smitt­lä­get ska fort­sät­ta på epi­de­mins bas­ni­vå krävs att alla möj­li­ga bered­skaps­me­del används och att alla hand­lar ansvars­fullt i sin var­dag. Eftersom störs­ta delen av de smit­tor som kon­sta­te­rats i Soi­tes områ­de på sista tiden har varit för­knip­pa­de med resor och sam­man­koms­ter vill vi påmin­na om vik­ten av att mini­me­ra kontakterna!

Länk: De regi­o­na­la bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na för­knip­pa­de med coro­na­vi­rus­lä­get.

Om du har sym­tom bör du stan­na hem­ma och boka tid för ett coro­na­test utan dröjsmål!

Sök dig vän­li­gen till ett coro­na­vi­rus­test utan dröjs­mål ock­så om du har bara myc­ket lind­ri­ga sym­tom. Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan bokas behän­digt i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444. Länk: Så här bokar du tid för coronavirusprovtagning

Van­ligt­vis får man en tid till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning redan för sam­ma dag. Testre­sul­ta­tet från coro­na­testet kom­mer auto­ma­tiskt till din mobil­te­le­fon om du gett ditt sam­tyc­ke till att sms skic­kas. Resul­ta­tet kan ock­så kon­trol­le­ras i Mina Kan­ta-tjäns­ten. Du ska vara i hem­ka­ran­tän tills testre­sul­ta­tet kommit.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. Nu har 83 % av över 70 år gam­la per­so­ner fått sin förs­ta vac­cin­dos i Soi­tes områ­de. När det gäl­ler per­so­ner i åldern 16–64 år som hör till risk­grupp 1 har 65 % vac­ci­ne­rats. Sam­man­lagt har 27 % av befolk­ning­en i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt nu fått sin förs­ta vaccindos.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i området.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier