omaolo.fi Vaccinationer
06.09.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­rus­lä­get 6.9.2021

Smitt­lä­get

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de efter de smit­tor vi infor­me­ra­de om under helgen.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

  • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 38 (för en vecka sedan 45)
  • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 49 (för en vecka sedan 58)
  • Inga patienter vårdas på grund av coronaviruset på Mellersta Österbottens centralsjukhus.
  • 0,8 % av coronavirustesterna är positiva. Förra veckan togs det sammanlagt 2 244 coronavirusprov.
  • Smittkedjornas spårbarhet är 85 %.
  • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 614.
  • Coronaepidemins fas i Mellersta Österbotten: accelerationsfasen

Vän­li­gen sök dig till ett coro­na­vi­rus­test ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom!

Vän­li­gen sök dig utan dröjs­mål till ett coro­na­vi­rus­test ock­så om du bara har myc­ket lind­ri­ga sym­tom. Van­li­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­smit­ta är bl.a. feber, halsont, hos­ta, huvud­värk, mus­kel­värk, stör­ning­ar i frå­ga om lukt- eller smak­sin­net och trött­het. Ett coro­na­vi­rus­test kan vara posi­tivt även om endast ett eller två sym­tom uppfylls.

Vän­li­gen sök dig till ett coro­na­vi­rus­test ock­så om du redan har vac­ci­ne­rats mot coro­na­vi­ru­set. Vac­ci­net skyd­dar mot coro­na­vi­ru­sets all­var­li­ga sjuk­doms­form, men en per­son som vac­ci­ne­rats kan ändå insjuk­na i coro­na­vi­rus­sjuk­do­men och smit­ta andra.

Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan behän­digt bokas i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. Vac­ci­na­tio­ner­na pågår för alla över 12 år gam­la per­so­ner som bor i Soi­tes område.

Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re har upp­da­te­rats! Sam­man­lagt har 83,1 % av över 12 år gam­la per­so­ner i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt nu fått sin förs­ta vac­cin­dos. 66 % av över 12 år gam­la per­so­ner i områ­det har fått sin and­ra vac­cin­dos. När det gäl­ler hela befolk­ning­en har 71 % fått sin förs­ta och 55 % sin and­ra vaccindos.

Det finns ett bra antal tider kvar till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner. Tyngd­punk­ten i frå­ga om vac­ci­na­tio­ner har flyt­tats till tids­bok­nings­fria walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar. Under des­sa kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst.

Under en walk-in-dag vac­ci­ne­ras både de som kom­mer för att få sin förs­ta dos och de som är i tur att få sin and­ra.  Vid walk-in-vac­ci­na­tio­ner är det möj­ligt att tidi­ga­re­läg­ga den and­ra vac­cin­do­sen om det gått minst åtta vec­kor sedan den förs­ta vaccinationen.

I enlig­het med THL:s rikt­lin­je rekom­men­de­ras det att en mRNA-vac­ci­na­tions­se­rie (Pfi­zer och Moder­na) i förs­ta hand genom­förs med sam­ma vac­cin­pro­dukt. Om du vill tidi­ga­re­läg­ga din and­ra vac­cin­dos i sam­band med en walk-in-dag, kon­trol­le­ra om sam­ma vac­cin är till­gäng­lig dagen i frå­ga. Upp­gif­ter­na om vil­ka vac­ci­ner som är till­gäng­li­ga under dagar­na finns på lis­tan över walk-in-dagar.

Vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning ord­nas den här veckan:

  • tis 7.9 kl. 15-19 Terjärv hälsostation (Hörbyvägen 8). Vaccinet: Pfizer.
  • tis-lör 7-11.9 kl. 9-18 Karleby vaccinationscentral (Halpa-Hallis gamla byggnad, Karlebygatan 7). Vaccinet: Pfizer.
  • ons 8.9 kl. 9-15.30 Perho ådals vaccinationscentral (affärscentret Passeli, Kirkkotanhua 1, Vetil). Vacciner: Pfizer och Moderna.
  • tors 9.9 kl. 13-16.30 Terjärv hälsostation (Hörbyvägen 8). Vaccinet: Pfizer.
  • tors 9.9 kl. 12-15 Kannus församlingscenter (Valtakatu 20). Vaccinet: Pfizer.
  • tors 9.9 kl. 12-15 Toholampi församlingshem (Lampintie 7). Vaccinet: Pfizer.
  • tors 9.9 kl. 12-15 Perho hälsostation. Vacciner: Pfizer och Moderna.
  • fre 10.9 kl. 12.30-15.30 Perho ådals vaccinationscentral (affärscentret Passeli, Kirkkotanhua 1, Vetil). Vacciner: Pfizer och Moderna.
  • fre 10.9 Handelns och kulturens natt, Karleby. Tiden preciseras senare.

Tids­bok­ning per tele­fon eller på webben

Tid för coro­na­vac­ci­na­tion kan ock­så bestäl­las elektro­niskt eller per telefon.

  • Den elektroniska tidsbokningen på webben https://soite.terveytesi.fi är öppen 24/7.
    • De dagar som har lediga tider är märkta med grönt i webbkalendern.
  • Tidsbokning via vaccinationscentralens sekreterare, tfn 040 804 2821. Telefontid mån-fre kl. 12–15. Tid kan också bokas per telefon via den egna hälsocentralen.

Var­för lönar det sig att ta coronavaccinet?

  1. Coronavirusvaccinet erbjuder ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former.
  2. Coronavirusvaccinet skyddar också mot covid-19-sjukdomens långtidseffekter, den s.k. long covid som kan orsaka långvarig trötthet, andnöd, hosta och led- och bröstsmärtor.
  3. Genom att vaccinera dig kan du skydda förutom dig själv också andra. Coronavaccinet minskar betydligt avsöndring av virus och spridningen av virus från en människa till en annan.
  4. Riskerna med vaccinet är betydligt mindre än med coronavirussjukdomen. Länk: Information om coronavirusvacciner
  5. Genom vaccineringar kan vi gå mot ett normalare liv och behovet av begränsningar minskar. Varje beslut att låta vaccinera sig har betydelse.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier