omaolo.fi Vaccinationer
07.06.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 7.6.2021

Smitt­lä­get

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor fre­dag 4.6.2021 i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na hör till en tidi­ga­re smitt­ked­ja. Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor under hel­gen i Soi­tes områ­de. En pati­ent som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

  • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 29 (för en vecka sedan: 88)
  • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 37.7 (för en vecka sedan: 114
  • En patient som smittats av coronaviruset vårdas på Mellersta Österbottens centralsjukhus.
  • 0,4 % av coronavirustesterna är positiva (för en vecka sedan: 1,1 %). Under vecka 22 togs det ungefär 1 350 coronavirusprov.
  • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 479
  • Smittkedjornas spårbarhet 100 %
  • Coronaepidemins fas i Mellersta Österbotten: accelerationsfasen

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 hade ett extra möte mån­dag 7.6.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Myn­dig­hets­grup­pen beslu­ta­de att Soi­tes områ­de över­går till coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins acce­le­ra­tionsfas, vil­ket för­an­le­der vis­sa änd­ring­ar ock­så i de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Läs mera i med­de­lan­det.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. För när­va­ran­de pågår vac­ci­na­tio­ner­na för alla över 30 år gam­la per­so­ner och för 16–64 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 1 eller 2 och som har en sjuk­dom eller ett till­stånd som myc­ket kraf­tigt eller kraf­tigt ökar ris­ken för en svår coronavirussjukdom.

Från och med i mor­gon, tis­dag kan ock­så 25–29 år gam­la per­so­ner boka vaccinationstid.

Tele­fon­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas igen tis­dag 8.6.2021 kl. 12 och ock­så i den elektro­nis­ka Egen­vårds­tjäns­ten öpp­nas mer tider tis­dag kl. 12. Vac­ci­na­tions­ti­der läggs till i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en i Egen­vårds­tjäns­ten ock­så annars om tider avbo­kas och om vac­cin­mäng­der­na plöts­ligt ökar.

Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re har upp­da­te­rats. Sam­man­lagt har 66 % av över 16 år gam­la per­so­ner i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt nu fått sin förs­ta vaccindos.18 % av över 16 år gam­la per­so­ner i områ­det har fått sin and­ra vaccindos.

Följ med Soi­tes kana­ler på web­ben och i soci­a­la medi­er samt de loka­la medi­er­na för att se när din ålders­grupp är i tur att vaccineras!

Änd­ring­ar i Soi­tes verksamhet

Lis­tan över änd­ring­ar i Soi­tes verk­sam­het under coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har upp­da­te­rats i frå­ga om Vår­den och omsor­gen på föl­jan­de sätt:

  • Daalia: verksamhet i begränsad omfattning 7-11.6.2021. Stängd 14-24.6.2021.
  • Rehabiliterande dagverksamhet för äldre stängd t.o.m. 20.6.2021 på grund av coronavirusläget.

Den upp­da­te­ra­de lis­tan över änd­ring­ar i verk­sam­he­ten finns på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats https://korona.soite.fi/sv/andringar-i-soites-verksamhet-med-anledning-av-coronavirusepidemin/.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier