omaolo.fi Vaccinationer
09.08.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­rus­lä­get 9.8.2021 — 3 nya smittor

Smitt­lä­get

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de utö­ver de smit­tor som det infor­me­ra­des om under hel­gen. Smitt­ked­jor utreds och kart­lägg­ning­en av expo­ne­ra­de per­so­ner pågår.

Tyvärr är Soi­tes smitt­spår­ning för hårt belas­tad. Det­ta orsa­kar dröjs­mål när det gäl­ler att kon­tak­ta expo­ne­ra­de per­so­ner. Om du har expo­ne­rats för coro­na­vi­ru­set i när­kon­takt (om du t.ex. har fått veta att någon i din när­mas­te krets har coro­na­vi­rus­smit­ta), ber vi dig vara i fri­vil­lig karan­tän och und­vi­ka soci­a­la kon­tak­ter tills det att Soi­tes enhet för före­byg­gan­de av infek­tio­ner kon­tak­tar dig.

Lis­tan över even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har upp­da­te­rats med föl­jan­de uppgifter:

 • 4-6.8.2021 kl. 12-15 företaget Kokkolan Autohuolto, Karleby
 • 4-5.8.2021 kl. 11.30-12.30 Cafe Eden, Karleby
 • 5.8.2021 kl. 16.15-18.00 Badcentret Vesiveijari
 • 6.8.2021 kl. 21.00-21.30 McDonald’s, Karleby
 • 7.8.2021 kl. 17.30-18.30 restaurangen Wanha Elba, Karleby
 • 8.8.2021 kl. 17-18 Prisma, Karleby

Vi ber att de som varit på en even­tu­ell expo­ne­rings­plats föl­jer med sina sym­tom och med låg trös­kel söker sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. Om du inte har sym­tom behö­ver du inte kon­tak­ta Soi­te per tele­fon även om du varit på en even­tu­ell expo­ne­rings­plats. Det räc­ker med att du föl­jer coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na, dvs. mins­kar anta­let när­kon­tak­ter så myc­ket som möj­ligt och und­vi­ker onö­di­ga sam­man­koms­ter, använ­der ansikts­mask omsorgs­fullt, hål­ler ett säker­hets­av­stånd på två meter och skö­ter hand­hy­gi­e­nen. Om du har ens lind­ri­ga sym­tom, bör du boka tid för coronaprovtagning.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

 • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 33
 • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 42,6
 • Två patienter som smittats av coronaviruset vårdas på Mellersta Österbottens centralsjukhus.
 • 1,4 % av coronavirustesterna är positiva.
 • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 520
 • Coronaepidemins fas i Mellersta Österbotten: basnivån.

Vän­li­gen sök dig till ett coro­na­vi­rus­test ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom

Det före­kom­mer myc­ket coro­na­vi­rus i Soi­tes områ­de. Vän­li­gen sök dig till ett coro­na­vi­rus­test utan dröjs­mål ock­så om du har bara myc­ket lind­ri­ga sym­tom. Van­li­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­smit­ta är bl.a. feber, halsont, hos­ta, huvud­värk, mus­kel­värk, stör­ning­ar i frå­ga om lukt- eller smak­sin­net och trött­het. Ett coro­na­vi­rus­test kan vara posi­tivt även om endast en eller två sym­tom uppfylls.

Vän­li­gen sök dig till ett coro­na­vi­rus­test ock­så om du redan har vac­ci­ne­rats mot coro­na­vi­ru­set. Vac­ci­net skyd­dar mot coro­na­vi­ru­sets all­var­li­ga sjuk­doms­form, men en per­son som vac­ci­ne­rats kan ändå insjuk­na i coro­na­vi­rus­sjuk­do­men och smit­ta andra.

Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan behän­digt bokas i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444.

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset

 • Om du har symtom, stanna hemma och sök dig till test i ett tidigt skede och också om du har endast lindriga symtom
 • Använd mask - i Soites område gäller en stark rekommendation om att använda ansiktsmask
 • Tvätta dina händer eller använd handdesinfektionsmedel ofta
 • Hosta i ärmen eller i en näsduk
 • Ladda ner och använd Coronablinkern
 • Låt dig vaccineras när det är din tur

Du och jag har ansvar för vår hälsa!

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. Vac­ci­na­tio­ner­na pågår för alla över 12 år gam­la per­so­ner som bor i Soi­tes område.

Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re har upp­da­te­rats. Sam­man­lagt har 78 % av över 12 år gam­la per­so­ner i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt nu fått sin förs­ta vaccindos.45 % av över 12 år gam­la per­so­ner i områ­det har fått sin and­ra vac­cin­dos. När det gäl­ler hela befolk­ning­en har 67 % fått sin förs­ta vaccindos.

Det finns ett bra antal tider kvar till coro­na­vac­ci­na­tio­ner. Tid kan bokas anting­en elektro­niskt eller per telefon.

 • Den elektroniska tidsbokning på webben https://soite.terveytesi.fi är öppen 24/7.
  • De dagar som har lediga tider är märkta med grönt i webbkalendern.
 • Tidsbokning per telefon för alla åldersgrupper: 06 828 7488 öppen tisdagar kl. 12-15
 • Tidsbokning per telefon för 12-15-åringar: 06 828 7488 är öppen mån 9.8 och 16.8 kl. 15-20.

Dess­utom ord­nar Soi­te vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning. Då kan man kom­ma till sin förs­ta coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst.

Vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning ordnas:

 • tisdag 10.8.2021 kl.: 12.00 -15.30 vaccinationscentralen i Perho ådal (Passeli)
 • torsdag 12.8 kl. 9-15 vaccinationsstället i Karleby (Halpa-Hallis gamla byggnad, Karlebygatan 7)
 • torsdag 12.8.2021 kl.: 12.00-15.30 församlingshemmet (seurakuntakoti) i Kannus (Valtakatu 20, Kannus)
 • torsdag 12.8.2021 kl.: 12.00-15.30 Kronoby hälsocentral (Säbråvägen 1, 68500 Kronoby)

Vac­ci­na­tions­da­gar­na utan tids­bok­ning gäl­ler endast den förs­ta vac­cin­do­sen. Tid för den and­ra vac­cin­do­sen ges i sam­band med den förs­ta vaccinationen.

Var­för lönar det sig att ta coronavaccinet?

 1. Coronavirusvaccinet erbjuder ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former.
 2. Coronavirusvaccinet skyddar också mot covid-19-sjukdomens långtidseffekter, den s.k. long covid som kan orsaka långvarig trötthet, andnöd, hosta och led- och bröstsmärtor.
 3. Genom att vaccinera dig kan du skydda både dig själv och andra. Coronavaccinet minskar betydligt avsöndring av viruset och spridningen av viruset från en människa till en annan.
 4. Riskerna med vaccinet är betydligt mindre än med coronavirussjukdomen. Länk: Information om coronavirusvacciner
 5. Genom vaccineringar kan vi gå mot ett normalare liv och behovet av begränsningar minskar. Varje beslut att låta vaccinera sig har betydelse.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier