omaolo.fi Vaccinationer
08.03.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­rus­lä­get 8.3.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har i fort­sätt­ning­en möte på tors­da­gar samt vid behov. Vi infor­me­rar även i fort­sätt­ning­en om situ­a­tions­bil­den ock­så på mån­da­gar. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de utö­ver de smit­tor vi infor­me­ra­de om under helgen. 

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

 • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 22 (det föregående talet var 22)
 • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 28 (det föregående talet var 28)
 • Inga patienter med coronavirussmitta vårdas för närvarande på Mellersta Österbottens centralsjukhus.
 • 0,5 % av coronavirustesterna är positiva. Under vecka 9 togs det 1 580 coronavirusprov i Soite.
 • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 231
 • Smittkedjornas spårbarhet är 80 %
 • Epidemins fas i Mellersta Österbotten: basnivån

Länk: De regi­o­na­la bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der i Soi­tes områ­de. I det här ske­det är de föl­jan­de berät­ti­ga­de till vaccination:

 • Alla över 75 år gamla invånare i Soites områdesamt närståendevårdare och äldre personer (över 70 år gamla, t.ex. partner) som bor i samma hushåll med dem. Om en närståendevårdare eller make/maka som bor i samma hushåll vaccineras samtidigt, ska tidsbokningen görs per telefon. Under 70 år gamla närståendevårdare vaccineras med ett annat vaccin en annan dag.
 • 16-69 år gamla personer som hör till riskgrupp 1 som har en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom. Mer information på THL:s webbplats: thl.fi/riskiryhmienrokotukset. Var beredd på att bevisa att du hör till riskgruppen vid vaccinationsstället. 16-17 år gamla personer som hör till riskgrupp 1 vaccineras inte i samband med massvaccinationerna, utan de kontaktas av Soites enhet för barn och ungdomar för att komma överens om en vaccinationstid. Närstående och närståendevårdare som bor i samma hushåll med personer som hör till riskgruppen är inte berättigade till vaccination i det här skedet.

Tids­bok­ning­en för coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion öpp­nas igen tis­dag 9.3.2021 kl. 12. Tid för coro­na­vac­ci­na­tion kan bokas anting­en elektro­niskt eller per telefon:

 • tidsbokning per telefon: 06 828 7488. Öppen tisdagar från kl. 12 så länge vaccinationstider finns kvar. Övriga tider hörs det ett meddelande i telefonen. Tid kan beställas per telefon också å en äldre persons vägnar.
 • elektronisk tidsbeställning på webben i Egenvårdstjänsten på adressen: https://soite.terveytesi.fi Man ska logga in sig i tjänsten med sina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) och man kan då beställa tid åt sig själv. Man kan beställa tid åt en annan person ifall man ingått ett avtal om att uträtta ärenden å en annan persons vägnar. Läs mera: https://www.soite.fi/sv?page_id=toisen_puolesta_asiointi

Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en fun­ge­rar smi­di­ga­re. Vi rekom­men­de­rar där­för att tid bokas elektro­niskt om det är möj­ligt. Ifall en när­stå­en­de­vår­da­re eller make/maka som bor i sam­ma hus­håll vac­ci­ne­ras sam­ti­digt, ska tids­be­ställ­ning­en göras per tele­fon för båda personerna.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras på måndagseftermiddagar.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier