omaolo.fi Vaccinationer
19.01.2022

Smitt­spår­ning­en i frå­ga om coro­na­vi­ru­set och iso­le­ring­ens och karan­tä­nens längd änd­ras i Soi­tes område

Anta­let coro­na­vi­russmit­tor ökar snabbt i Soi­tes områ­de och det mås­te där­för göras pri­o­ri­te­ring­ar i smitt­spår­ning­en. Dess­utom änd­ras läng­den på iso­le­ring och karan­tän änd­ras så att de är i regel fem dagar långa. En per­son som inte har någ­ra under­lig­gan­de sjuk­do­mar och har lind­ri­ga sym­tom på luft­vägs­in­fek­tion behö­ver van­ligt­vis inte kon­tak­ta häl­so- och sjuk­vår­den eller söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning inom häl­so- och sjuk­vår­den. Hem­tes­ter rekom­men­de­ras för alla som har sym­tom på luftvägsinfektion.

Det före­kom­mer så sto­ra mäng­der coro­na­vi­russmit­tor i områ­det att det är omöj­ligt att göra omfat­tan­de smitt­spår­ning. Det­ta är dess­utom oän­da­måls­en­ligt ur per­so­nal­re­sur­ser­nas syn­vin­kel. Smitt­spår­ning­en cent­ra­li­se­ras nu till utred­ning av smit­tor som kon­sta­te­rats vid soci­al- och häl­so­vårds­en­he­ter och vårdinrättningar.

Utö­ver smitt­spår­nings­prin­ci­per­na görs det änd­ring­ar i frå­ga om läng­den på iso­le­ring och karan­tän. I fort­sätt­ning­en är iso­le­rings- eller karan­tän­ti­den i regel 5 dygn obe­ro­en­de av vac­ci­na­tions­skyd­det. Tiden räk­nas från och med provtagningsdagen.

På Soi­tes coro­nawebb­plats finns aktu­el­la instruktioner:

Hem­test­ning rekom­men­de­ras som den pri­mä­ra metoden

Vi rekom­men­de­rar hem­tes­ter för alla som har sym­tom på luft­vägs­in­fek­tion som till exem­pel feber, snu­va eller hos­ta. Man ska för­hål­la sig till ett posi­tivt testre­sul­tat av ett hem­test på sam­ma sätt som till ett posi­tivt resul­tat av ett offi­ci­ellt test. Coro­na­vi­ru­sets anti­gen-hem­tes­ter iden­ti­fi­e­rar inte nöd­vän­digt­vis omikronva­ri­an­ten lika lätt som tidi­ga­re vari­an­ter. Vi rekom­men­de­rar där­för att hem­testet upp­re­pas om någ­ra dagar om sym­to­men på luft­vägs­in­fek­tion fortsätter.

En per­son som inte har någ­ra under­lig­gan­de sjuk­do­mar, vars all­män­till­stånd är gott och som har lind­ri­ga sym­tom på luft­vägs­in­fek­tion behö­ver van­ligt­vis inte kon­tak­ta häl­so- och sjuk­vår­den eller söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning inom häl­so- och sjukvården.

En vux­en per­sons posi­ti­va resul­tat av ett hem­test bör veri­fie­ras inom häl­so- och sjuk­vår­den om:

  • symtomen är allvarliga
  • den som insjuknat hör till en riskgrupp
  • den som insjuknat är gravid
  • den som insjuknat arbetar inom hälso- och sjukvården
  • den som insjuknat behöver ett intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom för sig själv eller för en familjemedlem eller behöver resultatet för ett coronapass.

Per­so­ner som har fått ett posi­tivt resul­tat av ett test i Soi­te skic­kas ett sms som inne­hål­ler iso­le­rings- och egen­vårds­an­vis­ning­ar. Över 60 år gam­la per­so­ner kon­tak­tas per tele­fon. Appli­ka­tio­nen Bud­dyCa­re används inte läng­re. Man bör hela tiden kun­na få tag på den som smit­tats och hen bör föl­ja anvis­ning­ar­na som getts av enhe­ten för före­byg­gan­de av infektioner.

Ett under 12 år gam­malt barn tes­tas i Soi­te om hen hör till en risk­grupp eller om en läka­re bedömt att test­ning är motiverad.

När det är frå­ga om ett barn som är under 12 år gam­malt kan man föl­ja med lind­ri­ga infek­tions­sym­tom hem­ma utan test­ning. Sym­to­men är lind­ri­ga om bar­net är piggt och orkar leka och hål­la på trots snu­va, hos­ta och feber. Bar­net bör und­vi­ka kon­tak­ter utan­för famil­jen tills sym­to­men lind­rats betyd­ligt. Om sym­to­men bör­jar klart gå över under den tiden man föl­jer med dem, behö­ver man inte gå på coronavirustest.

Ett coro­na­vi­rus­test i Soi­te är moti­ve­rat i frå­ga om ett under 12 år gam­malt barn om hen har sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set och bar­nets sym­tom krä­ver läkar­be­döm­ning (och ett coro­na­vi­rus­test uti­från läkarbedömningen).

Ett coro­na­vi­rus­test är moti­ve­rat i frå­ga om ett över 12 år gam­malt barn om den unga har sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set och hen hör till en risk­grupp för all­var­lig coronavirussjukdom.

Bar­net eller den unga kan åter­vän­da till små­barnspe­da­go­gi­ken eller sko­lan när hen är klart på bätt­rings­vä­gen och sym­to­men hål­ler på att mins­ka. Lik­som vid and­ra virus­in­fek­tio­ner sjun­ker coro­na­vi­ru­sets smitt­sam­het snabbt efter att sym­to­men bör­jat. Så kal­lad eftersnu­va eller efter­hos­ta kan före­kom­ma en lång tid efter en färsk luftvägsinfektion.

Fem dagars hem­ka­ran­tän för per­so­ner som bor i sam­ma hus­håll med en per­son som smittats

De som bor i sam­ma hus­håll med en per­son som insjuk­nat (famil­je­ex­po­ne­ring) bör enligt lagen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar vara i hem­ka­ran­tän i fem dygn från att den som senast insjuk­nat har tes­tats. Vid famil­je­ex­po­ne­ring ska de som expo­ne­rats för viru­set vara i hem­ka­ran­tän oav­sett vaccinationsskyddet.

Om den som expo­ne­rats för coro­na­vi­ru­set får sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­rus­sjuk­dom (hos­ta, snu­va, ont i hal­sen, feber, mus­kel­värk, huvud­värk) bör den som expo­ne­rats boka tid till coro­na­prov­tag­ning elektro­niskt genom att fyl­la i Omaolo-tjäns­tens sym­tom­be­döm­ning för coro­na­vi­ru­set på omaolo.fi/?lang=sv eller genom att ringa Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 (öppen kl. 8–16).

Om en per­son som är i karan­tän får sym­tom, rekom­men­de­ras det att per­so­ner som bor i sam­ma hus­håll und­vi­ker onö­di­ga soci­a­la kon­tak­ter tills den som är i karan­tän fått sitt resul­tat från coronaprovtagning.

Ett intyg på iso­le­rings­be­slut skic­kas auto­ma­tiskt till de som fått ett posi­tivt testre­sul­tat i Soite

Ett intyg på iso­le­rings­be­slut skrivs auto­ma­tiskt 5 dagar fram­åt från prov­tag­nings­da­gen. Inty­get fun­ge­rar som intyg för arbets­gi­va­ren i frå­ga om dag­pen­ning vid smitt­sam sjuk­dom. Inty­get skic­kas auto­ma­tiskt per post till hem­a­dres­sen inom någ­ra vec­kor från att iso­le­ring­en tagit slut. För när­va­ran­de är det ett dröjs­mål på en månad i behand­ling­en av beslut.

Om famil­je­med­lem­mar behö­ver ett intyg för dag­pen­ning vid smitt­sam sjuk­dom bör de kon­tak­ta Soi­tes smitt­skydds­skö­ta­re, tfn 040 804 2781 (kl. 10–14).

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier