omaolo.fi Vaccinationer
30.04.2020

Soi­te är med och säker­stäl­ler trygg grund­ut­bild­ning i skolorna

Fin­land hål­ler nu på att över­gå till en “hybridstra­te­gi” i han­te­ring­en av coro­na­pan­de­mins föl­jan­de ske­den. Begräns­ning­ar­na avveck­las så kon­trol­le­rat och säkert som möj­ligt. Under en pan­de­mi har vi inte möj­lig­het att väl­ja mel­lan bra och dåligt så som vi skul­le vil­ja, utan bara mel­lan en mind­re och en stör­re risk. Att bar­nen bör­jar gå till sko­lan igen hör till alter­na­ti­ven med lind­ri­ga­re ris­ker. Då man mås­te bör­ja någon­stans är det­ta kanske ett av de bäs­ta sätten.

Uti­från Stats­rå­dets beslut om att åter­upp­ta grun­d­un­der­vis­ning­en 14.5.2020 strä­var Soi­te efter att i sam­ar­be­te med kom­mu­ner­nas bild­nings­vä­sen säker­stäl­la att när­un­der­vis­ning­en inom grund­ut­bild­ning­en är trygg för alla barn och anställda.

Med läka­rin­tyg kan de svå­rast sju­ka bar­nen i enlig­het med Stats­rå­dets rikt­lin­je stan­na hem­ma från sko­lan. Så har del­vis skett redan innan epi­de­min och där­med för­änd­ras situ­a­tio­nen just inte alls. Can­cer­sju­ka, barn som genom­gått organ­trans­plan­ta­tio­ner och barn med svå­ra mus­kel­sjuk­do­mar hör till den­na risk­grupp. Kro­nis­ka sjuk­do­mar såsom ast­ma, dia­be­tes, reu­ma­tism och and­ra mot­sva­ran­de sjuk­do­mar hör ur coro­na­syn­punkt inte till riskgruppen.

Angå­en­de defi­ni­tio­nen av risk­grup­per föl­jer Soi­te natio­nel­la rikt­lin­jer, som pub­li­ce­ras inom en snar fram­tid. Vi ber famil­jer kon­tak­ta poli­kli­ni­ken för barn­sjuk­do­mar vid Soi­tes barn­sjuk­hus, där en läka­re skri­ver ut intyg om befri­el­se från när­un­der­vis­ning. Om en för­äl­der i famil­jen hör till en risk­grupp kan man be om intyg för befri­el­se från när­un­der­vis­ning från den egna hälsocentralläkaren.

Barn är för­vå­nans­värt väl skyd­da­de mot coro­na­smit­ta. All­var­li­ga insjuk­nan­den är myc­ket ovan­li­ga. Barn som till­hör risk­grup­per finns i alla epi­de­mi­län­der, men de sak­nas näs­tan helt i sta­tisti­ken över all­var­ligt insjuk­na­de. Det ver­kar som att coro­na utgör en mind­re risk för dem än t.ex. säsongs­in­flu­en­san eller RS-virus. Av de nor­dis­ka län­der­na är epi­de­min i Sve­ri­ge utbredd, men inte hel­ler där ham­nar barn på sjuk­hus på grund av coro­na. Enligt de senas­te upp­gif­ter­na för barn inte hel­ler vida­re smit­tan sär­skilt effektivt.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier