omaolo.fi Vaccinationer
06.04.2020

Soi­te begrän­sar när­va­ro­rät­ten för föders­kor­nas stödpersoner

Mel­lers­ta Öster­bot­tens soci­al- och häl­so­vårds­sam­kom­mun Soi­te begrän­sar från 6.4.2020 när­va­ro­rät­ten hos föders­kor­nas stöd­per­so­ner vid Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.


Med stöd av ett gemen­samt beslut av Fin­lands gyne­ko­log­för­e­ning och alla för­loss­nings­sjuk­hu­sen i Finland:

  • föderskan kan ha med sig en symptomfri stödperson i förlossningssalen som inte varit utomlands under de 14 föregående dygnen och inte har exponerats för en bekräftad coronavirus covid-19-infektion
  • stödpersonen ges nödvändiga skydds- och hygienanvisningar
  • stödpersonen är i samma rum med föderskan under hela förlossningen
  • stödpersonen kan inte vara med under igångsättning, i operationssalen eller på avdelningen för föderskor
  • efter ett kejsarsnitt får stödpersonen vara med föderskan och den nyfödda i familjeuppvakningen


Genom des­sa åtgär­der för­hind­rar vi för vår del epi­de­min från att spri­das, så att vi kan tryg­ga till­räck­lig per­so­nal vid sjuk­hu­set ock­så i fram­ti­den. Vi beto­nar att situ­a­tio­nen är till­fäl­lig och att begräns­ning­ar­na upp­hävs så snart det är möjligt.


Vi bekla­gar den olä­gen­het och för­ar­gel­se som begräns­ning­ar­na med­för famil­jer­na, men vi lever i en excep­tio­nell situ­a­tion och vi ber om för­stå­el­se med anled­ning av situationen.


Char­lot­ta Frost­dahl
över­läka­re i för­loss­ning­ar och kvinnosjukdomar


Pir­jo Dab­nell
chefsö­ver­läka­re


Mar­ko Rah­ko­nen
infek­tions­ö­ver­läka­re

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier