omaolo.fi Vaccinationer
28.01.2021

Soi­te delar ut ett infor­ma­tions­blad om coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner till hus­hål­len i områ­det — spa­ra det!

Mel­lers­ta Öster­bot­tens soci­al- och häl­so­vårds­sam­kom­mun Soi­te delar den­na vec­ka ut ett infor­ma­tions­blad till alla hus­hål­len i Mel­lers­ta Öster­bot­ten om ord­nan­de av coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner i områ­det. Vi ber invå­nar­na spa­ra infor­ma­tions­bla­det och föl­ja med i Soi­tes kana­ler på web­ben och i soci­a­la medi­er hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der. Vi infor­me­rar dess­utom i de loka­la medi­er­na om vil­ka mål­grup­per som är i tur att vaccineras.

Soi­te inle­der massvac­ci­na­tio­ner av befolk­ning­en mot coro­na­vi­ru­set i bör­jan av feb­ru­a­ri, vec­ka 5. Vac­ci­na­tions­tid­ta­bel­len fort­skri­der i enlig­het med Fin­lands coro­nast­ra­te­gi. Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner ord­nas så snabbt till­gång­en på vac­cin tillå­ter. Vi infor­me­rar om tid­ta­bel­len för vac­ci­na­tio­ner för oli­ka grup­per sepa­rat i Soi­tes kana­ler på web­ben och i soci­a­la medi­er samt i de loka­la medi­er­na. Tid för coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion ska bestäl­las på för­hand anting­en elektro­niskt eller per tele­fon. Tids­be­ställ­ning­en öpp­nas vec­ka 5.

Inled­nings­vis är endast få vac­ci­na­tions­ti­der till­gäng­li­ga på grund av den begrän­sa­de till­gång­en på coro­na­vac­ci­ner. Vac­ci­na­tions­ti­der tilläggs allt eftersom mer coro­na­vi­rus­vac­cin kom­mer till Soi­tes område.

Efter att över 80 år gam­la hem­ma­bo­en­de per­so­ner vac­ci­ne­rats vac­ci­ne­ras 70–79-åringar. Sedan inleds vac­ci­na­tio­ner av under 70 år gam­la per­so­ner som hör till en risk­grupp. Kli­en­ter som omfat­tas av Soi­tes hem­vård vac­ci­ne­ras i sam­band med ett hemvårdsbesök.

Du kan föl­ja med på Soi­tes coro­nawebb­plats hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i Soi­tes område.

Coro­na­vac­ci­na­tio­nen är fri­vil­lig och avgifts­fri för alla. Coro­na­vi­rus­vac­ci­ner­na erbju­der ett effek­tivt skydd mot coro­na­vi­rus­sjuk­do­men och sär­skilt dess all­var­li­ga for­mer. I lju­set av nuva­ran­de kun­ska­per är coro­na­vac­ci­ner­na effek­ti­va ock­så mot muta­tio­ner av coronaviruset.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier