omaolo.fi Vaccinationer
24.09.2020

Soi­te fort­sät­ter dela ut ansikts­mas­ker till mind­re bemedlande

Mel­lers­ta Öster­bot­tens soci­al- och häl­so­vårds­sam­kom­mun Soi­te fort­sät­ter dela ut ansikts­mas­ker till mind­re bemed­la­de vec­kor­na 40–41. Den riksom­fat­tan­de rekom­men­da­tio­nen är att med­bor­gar­na skaf­far sina ansikts­mas­ker själ­va. Gra­tis ansikts­mas­ker är avsed­da för mind­re bemed­la­de invå­na­re som inte har möj­lig­het att skaf­fa mask själv.

Vi delar i förs­ta hand ut ansikts­mas­ker i tyg, fyra styc­ken per per­son. Med mas­ker­na delas ock­så ut anvis­ning­ar om kor­rekt använd­ning och tvätt­ning av ansikts­mas­ker. Störs­ta delen av ansikts­mas­ker­na som delas ut är tyg­mas­ker som kan använ­das fle­ra gång­er och som använts av arbets­ta­ga­re vid Soi­tes enhe­ter. Efter använd­ning har tyg­mas­ker­na genom­gått indust­ri­ell tvätt­ning. De har sedan för­va­rats på kor­rekt sätt i ett lager. 

Utdel­ning­en av masker base­rar sig på för­tro­en­de. Ing­en som kom­mer till ett utdel­nings­stäl­le behö­ver bevi­sa att hen är mind­re bemed­lad eller att hen behö­ver en gra­tis mask. Ansikts­mas­ker ges till häm­tar­na endast för per­son­ligt behov och bruk.

Soi­tes utdel­nings­stäl­len vec­kor­na 40–41

Ansikts­mas­ker delas ut till mind­re bemed­la­de på föl­jan­de plat­ser i Soi­te och vid föl­jan­de tidpunkter:

Kar­le­by:

  • Vuxensocialarbetets lokaler (iPark), Vasavägen 6C, 67100 Karleby
    tis 29.9 och tors 8.10 kl. 14-16
  • Björkhagens servicecenter, Mårdgatan 6, 67800 Karleby
    mån 28.9 och mån 5.10 kl. 13-15

Kel­viå: Häl­so­sta­tio­nen, Kel­viå­vä­gen 24, 68300 Kel­viå 
tors 1.10 och tors 8.10 kl. 14–16

Loch­teå: Häl­so­sta­tio­nen, Loch­teå­vä­gen 3, 68230 Loch­teå
mån 28.9 kl. 14–16

Ulla­va:  Häl­so­sta­tio­nen, Ullava­vä­gen 701, 68370 Ulla­va
ons 30.9 kl. 13–15                            

Kan­nus:  FPA:s bygg­nad, vux­enso­ci­al­ar­be­tets loka­ler,
Toriku­ja 3, 69100 Kan­nus
tis 29.9 och tis 6.10 kl. 12–14 samt tors 1.10 och tors 8.10 kl. 12–14

Toho­lam­pi: Infor­ma­tio­nen på kom­mun­hu­set, Lam­pin­tie 5, 69300 Toho­lam­pi
ons 30.9 och ons 7.10 kl. 12–14

Lestijär­vi: Häl­so­sta­tio­nen, Nie­me­län­tie 3A, 69440 Lestijär­vi
mån 28.9 och mån 5.10 kl. 12–14

Kaust­by: Famil­je- och soci­al­cent­ret Paja­la, Paja­lan­tie 1, 69600 Kaust­by
tors 1.10 och tors 8.10 kl. 12–15

Vetil: Tunk­ka­ri häl­so­sta­tion, Män­tö­län­tie 2, 69730 Tunk­ka­ri
tis 29.9 och tis 6.10 samt tors 1.10 och tors 8.10 kl. 14.30–15.30

Halso: Halso häl­so­sta­tion, Kaup­pi­sen­tie 12, 69510 Halso
tis 29.9 och tis 6.10 kl. 10–11

Per­ho: Kom­mun­hu­set, Kes­kustie 2, 69950 Per­ho
tis 29.9 och tis 6.10 kl. 9–11

Kro­no­by: Kommun­går­den, Säbrå­vä­gen 2, 68500 Kro­no­by
tors 1.10 och tors 8.10 kl. 13–15

Terjärv: Häl­so­sta­tio­nen, Hör­by­vä­gen 8, 68700 Terjärv
mån 28.9 och mån 5.10 kl. 13–15

Neder­ve­til: Häl­so­sta­tio­nen, Mis­ter­hult­vä­gen 4, 68410 Neder­ve­til
ons 30.9 och ons 7.10 kl. 13–15

De som kom­mer till utdel­nings­stäl­le­na ska vara fris­ka, och de ombes hål­la säkerhetsavstånden.

Om du har frå­gor kring utdel­ning­en av masker kan du ringa vux­enso­ci­al­ar­be­tets byrå­sek­re­te­ra­re, tfn 040 806 5095 var­da­gar kl. 9–15.

När bör ansikts­mask användas? 

En rekom­men­da­tion om att använ­da ansiktsmask

Ansikts­mask är ett sätt att för­hind­ra coro­na­vi­ru­set från att spri­das. Det är dock av störs­ta vikt att fort­fa­ran­de hål­la säker­hets­av­stånd på 1–2 meter all­tid när det är möj­ligt, att tvät­ta hän­der­na, att hos­ta i ärmen eller i en näs­duk för engångs­bruk samt att und­vi­ka att röra sig i ansiktet.

THL:s anvis­ning om ansiktsmasker:

Så här använ­der du ansikts­mask på rätt sätt, video på fins­ka (THL)

Rekom­men­da­tion för med­bor­ga­re om att använ­da ansiktsmasker

Soi­tes bruks­an­vis­ning för ansiktsmasker

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier