omaolo.fi Vaccinationer
16.12.2020

Soi­te fort­sät­ter i acce­le­ra­tions­fa­sen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min – rekom­men­da­tio­ner­na gäl­ler t.o.m. 10.1.2021

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­ar­bets­grupp hade möte ons­dag 16.12.2020 och drog upp rikt­lin­jer gäl­lan­de det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Soi­tes områ­de är kvar i acce­le­ra­tions­fa­sen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min och gil­tig­hets­ti­den för de gäl­lan­de rekom­men­da­tio­ner­na för­läng­des till 10.1.2021.

Coro­na­vi­rus­lä­get har för­bätt­rats i Soi­tes områ­de på kort sikt, men det är vik­tigt att för­be­re­da sig på even­tu­el­la nya sjuk­doms­fall under jul­ti­den och even­tu­el­la fort­sat­ta smit­tor kring trettondagen.

Det säm­re sjuk­doms­lä­get i områ­de­na kring Mel­lers­ta Öster­bot­ten gör att rekom­men­da­tio­ner­na inte kan lät­tas. Där­för drog covid-19-myn­dig­hets­ar­bets­grup­pen upp rikt­lin­jen att Mel­lers­ta Öster­bot­ten fort­sät­ter i acce­le­ra­tions­fa­sen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Gil­tig­hets­ti­den för bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­rus­lä­get för­läng­des till sön­dag 10.1.2021.

Bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na som gäl­ler under coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins acce­le­ra­tions­fas i Soi­tes områ­de listas på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de efter smit­tan vi infor­me­ra­de om i går 15.12.2020. Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens cen­tral­sjuk­hus. Länk: situ­a­tions­bil­den för Soi­tes områ­de.  

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier