omaolo.fi Vaccinationer
10.03.2021

Soi­te fort­sät­ter på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min — tre nya smittor

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 10.3.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Soi­te är fort­fa­ran­de på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Gil­tig­hets­ti­den för rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­rus­lä­get för­läng­des till 31.3.2021. Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område.

Under för­ra vec­kan kon­sta­te­ra­des det sam­man­lagt 11 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Ande­len posi­ti­va tes­ter var 0,5 % (av 1 586 tes­ter). Inci­den­sen under de gång­na 14 dyg­nen är 28/100 000 invå­na­re. Inga pati­en­ter vår­das på sjuk­hu­set på grund av covid-19. Alla smitt­käl­lor har kun­nat spå­ras på sista tiden. 

Myn­dig­hets­grup­pen kon­sta­te­ra­de att Soi­te kan fort­sät­ta på bas­ni­vån på basis av att situ­a­tio­nen är lugn och på basis av de siff­ror som getts. Myn­dig­hets­grup­pen gjor­de inga änd­ring­ar i de nuva­ran­de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­rus­lä­get. De cen­tra­las­te av dem är:

 • det rekommenderas att antalet deltagare vid privata sammankomster är högst 10
 • vuxna personers hobbyverksamhet inomhus har avbrutits
 • barn och unga (0-20-åringar) for fortsätta med hobbyer i grupper på högst 20 personer
 • simhallar, bibliotek osv. är öppna med specialarrangemang.
 • den utvidgade rekommendationen om att använda ansiktsmask gäller också för elever i årskurserna 7-9 och studerande på andra stadiet.

I sko­lor­na i Kro­no­by hand­las enligt Soi­tes rekom­men­da­tio­ner. När det gäl­ler restau­rang­er fast­ställs bestäm­mel­ser­na där­e­mot uti­från vil­ket land­skap kom­mu­nen hör till. 

Regi­on­för­valt­nings­ver­kets (RFV) före­skrift om begräns­ning av del­ta­garan­ta­let vid pub­li­ka eve­ne­mang och all­män­na möten till 20 per­so­ner både inom- och utom­hus gäl­ler t.o.m. 31.3.2021.

De regi­o­na­la bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na listas på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Den regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­grup­pen har föl­jan­de möte ons­dag 17.3.2021.

Situ­a­tio­nen i dag

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smitt­ked­jor­na är kän­da och de som expo­ne­rats för viru­set i den när­mas­te kret­sen har kartlagts. 

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

 • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv
 • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppen vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, kontakta Soites jourhjälpsnummer, tfn 116 117.

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

 • Tvätta dina händer eller använd handsprit ofta
 • Hosta i ärmen eller i en näsduk
 • Håll avstånd till andra människor - kom ihåg ett säkerhetsavstånd på 2 meter!
 • Använd mask
 • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till provtagning i ett tidigt skede och också om du bara har lindriga symtom
 • Ladda ner och använd Coronablinkern
 • Låt dig vaccineras när det är din tur.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier