omaolo.fi Vaccinationer
14.04.2021

Soi­te fort­sät­ter på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min — inga nya smittor

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 14.4.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Soi­te är fort­fa­ran­de på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na gäl­ler t.o.m. 30.4.2021. Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område.

Under för­ra vec­kan (vec­ka 14) kon­sta­te­ra­des det sam­man­lagt tre coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de hos per­so­ner som redan var i karan­tän. Ande­len posi­ti­va tes­ter var 0,2 % (av 1 585 tes­ter). Inci­den­sen under 14 dygn är 21,9/100 000 invå­na­re. Inga pati­en­ter vår­das på sjuk­hu­set på grund av covid-19. Alla coro­na­vi­russmit­tor som kon­sta­te­rats på sista tiden har spå­rats till 100 %.

Coro­na­vi­rus­lä­get har varit lugnt de senas­te dagar­na i Soi­tes områ­de. Myn­dig­hets­grup­pen beslöt att Soi­te är fort­fa­ran­de på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min och att de nuva­ran­de rekom­men­da­tio­ner­na gäl­ler till och med 30.4.2021. Länk: Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner.

Regi­on­för­valt­nings­ver­kets (RFV) före­skrift om begräns­ning av del­ta­garan­ta­let vid pub­li­ka eve­ne­mang och all­män­na möten till 20 per­so­ner både inom- och utom­hus gäl­ler t.o.m. 30.4.2021. Myn­dig­hets­grup­pen rekom­men­de­rar att inga sam­man­koms­ter på över 10 per­so­ner ord­nas i regionen.

Skol­vä­sen­det har frå­gat om myn­dig­hets­grup­pen eller Soi­te ger rekom­men­da­tio­ner i frå­ga om att ord­na klass­ut­flyk­ter för sko­le­le­ver. Myn­dig­hets­grup­pen drog upp rikt­lin­jen att Soi­tes områ­de föl­jer Utbild­nings­sty­rel­sens riksom­fat­tan­de anvis­ning.

Den regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­grup­pen har föl­jan­de möte ons­dag 21.4.2021. Vid behov kan grup­pen ha möte redan tidigare.

Situ­a­tio­nen i dag

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. De senas­te coro­na­vi­russmit­tor­na kon­sta­te­ra­des 12.4.2021.

Den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den finns på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats https://korona.soite.fi/sv/koronainfo/   

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier