omaolo.fi Vaccinationer
17.02.2021

Soi­te fort­sät­ter på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min — det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 17.2.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Soi­te är fort­fa­ran­de på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min och rekom­men­da­tio­ner­na fort­sät­ter att gäl­la till och med 15.3.2021. Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område.

För­ra vec­kan kon­sta­te­ra­des det sam­man­lagt sex nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de för­knip­pat med smitt­ked­jan i Skel­l­ef­teå. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 15 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­te under de senas­te 14 dagar­na och inci­den­sen är nu 19/100 000 invå­na­re när det gäl­ler de senas­te 14 dagarna.

Ishoc­key­la­get Her­mes från Kar­le­by har expo­ne­rats för coro­na­vi­ru­set under en spel­re­sa till Öst­ra Fin­land 12–13.2.2021. Lagen sat­tes i fri­vil­lig karan­tän på grund av den even­tu­el­la expo­ne­ring­en och hän­vi­sa­des till prov­tag­ning. En av spe­lar­na gav ett posi­tivt prov och hela laget sat­tes följakt­li­gen i karan­tän enligt smittskyddslagen.

Totalt sett är coro­na­vi­rus­lä­get fort­fa­ran­de lugnt i Soi­tes områ­de. De som är i karan­tän tes­tas ännu innan de fri­görs från karan­tä­nen. Inga pati­en­ter vår­das på avdel­ning på grund av coro­na­vi­ru­set. Pati­en­ter inom vård och omsorg dyg­net runt har vac­ci­ne­rats och massvac­ci­na­tio­ner­na för över 80 år gam­la per­so­ner har inletts.

Mel­lers­ta Öster­bot­tens covid-19-myn­dig­hets­ar­bets­grupp drog upp rikt­lin­jen att Mel­lers­ta Öster­bot­ten kan fort­sät­ta på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Det­ta tack vare av att situ­a­tio­ner­na har kun­nat hål­las under kon­troll och spå­ras. Det beslu­ta­des att de gäl­lan­de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min fort­sät­ter att gäl­la t.o.m. 15.3.2021.

Regi­on­för­valt­nings­ver­kets (RFV) före­skrift om begräns­ning av del­ta­garan­ta­let vid pub­li­ka eve­ne­mang och all­män­na möten till 20 per­so­ner både inom- och utom­hus gäl­ler t.o.m. 1.3.2021. RFV ger en ny före­skrift om begräns­ning­ar i frå­ga om sam­man­koms­ter under näs­ta vec­ka. RFV rekom­men­de­rar starkt att alla fysis­ka sam­man­koms­ter und­viks om de inte mås­te ord­nas. Den regi­o­na­la myn­dig­hets­grup­pen rekom­men­de­rar fort­fa­ran­de att pri­va­ta sam­man­koms­ter på över tio per­so­ner inte ord­nas i Soi­tes område.

De regi­o­na­la bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na listas på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Den regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­grup­pen har föl­jan­de möte ons­dag 24.2.2021.

Situ­a­tio­nen i dag

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Den ena av smit­tor­na är den ovan­nämn­da smit­tan hos en Her­mes-spe­la­re och den and­ra en fort­satt smit­ta från smitt­ked­jan i Skellefteå.

Den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den finns på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats https://korona.soite.fi/sv/koronainfo/.  

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

  • Tvätta dina händer eller använd handdesinfektionsmedel ofta
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk
  • Håll avstånd till andra människor
  • Använd mask
  • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till provtagning i ett tidigt skede och också om du bara har lindriga symtom
  • Ladda ner och använd Coronablinkern
  • Låt dig vaccineras när det är din tur.

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

  • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv
  • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppet vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, bör du kontakta Soites samjour, tfn 116 117.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier