omaolo.fi Vaccinationer
17.03.2021

Soi­te fort­sät­ter på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min — inga nya smittor

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 17.3.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Soi­te är fort­fa­ran­de på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na gäl­ler t.o.m. 31.3.2021. Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes område.

Under för­ra vec­kan (vec­ka 10) kon­sta­te­ra­des det sam­man­lagt fem nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Ande­len posi­ti­va tes­ter var 0,3 % (av 1 745 tes­ter). Inci­den­sen under 14 dygn är 20,5/100 000 invå­na­re. Inga pati­en­ter vår­das på sjuk­hu­set på grund av covid-19. Smitt­käl­lor­na har kun­nat spå­ras till 100 % på sista tiden.

Coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na har fort­skri­dit bra. Enligt upp­gif­ter från mån­dag 15.3.2021 har 86 % av över 80 år gam­la per­so­ner vac­ci­ne­rats. Av per­so­ner som hör till risk­grupp 1 har 37 % vac­ci­ne­rats. Vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der den­na vec­ka. Den­na vec­ka avvek vi från den ursprung­li­ga pla­nen och utvid­ga­de tids­bok­ning­en till att gäl­la även 70–74 år gam­la per­so­ner eftersom det fort­fa­ran­de fanns ledi­ga tider kvar till näs­ta vec­kas coronavirusvaccinationer.

Smitt­lä­get är fort­fa­ran­de lugnt i områ­det. Följakt­li­gen behö­ver rekom­men­da­tio­ner­na inte änd­ras och Soi­te fort­sät­ter på bas­ni­vån när det gäl­ler coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. En bety­dan­de orsak till det lug­na smitt­lä­get är att invå­nar­na i områ­det följt coro­na­sä­ker­hets­an­vis­ning­ar­na sam­vets­grant. Myn­dig­hets­grup­pen vill för­med­la ett stort tack till befolk­ning­en i områ­det för att den följt coronaanvisningarna.

Myn­dig­hets­grup­pen uttryc­ker lik­väl oro för att hob­bygrup­per för vux­na har sam­lats. För att epi­de­mi­lä­get ska kun­na fort­sät­ta på bas­ni­vån så som nu, påmin­ner vi om den gäl­lan­de rekom­men­da­tio­nen att avbry­ta hob­by­verk­sam­he­ten för vux­na inom­hus. Det är sär­skilt vik­tigt att avbry­ta verk­sam­he­ten i lag- och kon­taktspor­ter och i kör­verk­sam­het. Den senas­te tiden har det i Fin­land och ock­så i Soi­tes områ­de före­kom­mit smit­tor för­knip­pat med lagspor­ter.  Dess­utom påmin­ner vi om att pri­va­ta hob­bygrup­per (kom­pis­gäng) är pri­va­ta till­ställ­ning­ar vid vil­ka man enligt rekom­men­da­tio­nen ska begrän­sa anta­let del­ta­ga­re till 10.

För att smitt­lä­get ska fort­sät­ta vara lugnt krävs att alla möj­li­ga bered­skaps­me­del används och att alla hand­lar ansvars­fullt i vardagen.

Länk: De regi­o­na­la bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na.

Den regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­grup­pen har föl­jan­de möte ons­dag 24.3.2021.

Situ­a­tio­nen i dag

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. 

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier