omaolo.fi Vaccinationer
24.02.2021

Soi­te fort­sät­ter på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min — det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 24.2.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Soi­te fort­sät­ter på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na gäl­ler till och med 15.3.2021. Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område.

Under för­ra vec­kan (vec­ka 7) kon­sta­te­ra­des det sam­man­lagt 11 nya coro­na­vi­russmit­tor. 50 per­so­ner sat­tes i karan­tän. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 17 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­te under de senas­te 14 dagar­na och inci­den­sen är nu 21,8/100 000 invå­na­re när det gäl­ler de senas­te 14 dagar­na. Inga pati­en­ter med covid-19 vår­das för när­va­ran­de på sjukhuset.

Trots att coro­na­vi­rus­lä­get del­vis utveck­lats i en oro­an­de rikt­ning beslu­ta­de myn­dig­hets­grup­pen att Soi­tes områ­de fort­sät­ter på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Det­ta tack vare av att situ­a­tio­ner­na fort­fa­ran­de har kun­nat hål­las under kon­troll och spå­ras bra. De gäl­lan­de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na som är för­knip­pa­de med coro­na­vi­rus­lä­get gäl­ler till och med 15.3.2021. Det är sär­skilt vik­tigt att för­sö­ka und­vi­ka grup­per och att mini­me­ra anta­let kon­tak­ter samt för­stås att kom­ma ihåg att föl­ja hygi­enan­vis­ning­ar­na som ankny­ter sig till före­byg­gan­det av coronaviruset.

Det rekom­men­de­ras att de som ska avläg­ga stu­dentex­a­men sät­ter sig i fri­vil­lig karan­tän, dvs. und­vi­ker soci­a­la kon­tak­ter i 14 dygn före exa­mi­na. Läs mera i THL:s med­de­lan­de.

Regi­on­för­valt­nings­ver­kets (RFV) före­skrift om begräns­ning av del­ta­garan­ta­let vid pub­li­ka eve­ne­mang och all­män­na möten till 20 per­so­ner både inom- och utom­hus gäl­ler t.o.m. 1.3.2021. RFV ger en ny före­skrift om begräns­ning­ar i frå­ga om sam­man­koms­ter under den­na vec­ka. RFV rekom­men­de­rar starkt att alla fysis­ka sam­man­koms­ter und­viks om de inte mås­te ord­nas. Den regi­o­na­la myn­dig­hets­grup­pen rekom­men­de­rar fort­fa­ran­de att pri­va­ta sam­man­koms­ter på över tio per­so­ner inte ord­nas i Soi­tes område.

De regi­o­na­la bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na listas på sidan Bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner.

Myn­dig­hets­grup­pen påmin­ner ock­så om upp­da­te­ring­en av lagen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar som träd­de i kraft på mån­dag 22.2.2021 och sär­skilt 58 c § i lagen. Para­gra­fen för­plik­tar alla oli­ka aktö­rer i Soi­tes områ­de, t.ex. pri­va­ta före­tag, stif­tel­ser, kom­mu­ner, sam­kom­mu­ner, reli­giö­sa sam­fund och offent­li­grätts­li­ga organ att hand­la på ett sådant sätt i sina loka­ler att sprid­ning­en av coro­na­vi­ru­se­pi­de­min före­byggs. I prak­ti­ken ska kun­der­na och del­ta­gar­na ha möj­lig­het att iakt­ta säker­hets­av­stånd i des­sa loka­ler och möj­lig­het att ren­gö­ra hän­der­na. Dess­utom ska det ska­pas instruk­tio­ner för kun­der­na och del­ta­gar­na så att sprid­ning­en av smit­tor kan före­byg­gas. Lagen för­ut­sät­ter effek­tiv ren­gö­ring av loka­ler och ytor.

Den regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­grup­pen har föl­jan­de möte ons­dag 3.3.2021. Om det utfär­das nya rikt­lin­jer på natio­nell nivå, kan myn­dig­hets­grup­pen ha möte redan tidigare.

Situ­a­tio­nen i dag

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smitt­ked­jor­na är kän­da och de smit­ta­de var i karan­tän redan innan smit­tor­na konstaterades.

Länk: Den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den.  

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

  • Tvätta dina händer eller använd handsprit ofta
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk
  • Håll avstånd till andra människor
  • Använd mask
  • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till provtagning i ett tidigt skede och också om du bara har lindriga symtom
  • Ladda ner och använd Coronablinkern
  • Låt dig vaccineras när det är din tur.

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

  • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv
  • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppen vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, kontakta Soites jourhjälpsnummer, tfn 116 117.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier