omaolo.fi Vaccinationer
24.03.2021

Soi­te fort­sät­ter på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min — en ny smitta

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 24.3.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Soi­te är fort­fa­ran­de på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Gil­tig­hets­ti­den för rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­rus­lä­get för­läng­des till 18.4.2021. Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes område.

Under för­ra vec­kan (vec­ka 11) kon­sta­te­ra­des det sam­man­lagt sex coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. 29 per­so­ner sat­tes i karan­tän. Ande­len posi­ti­va tes­ter var 0,4 % (av unge­fär 1 500 tes­ter). Inci­den­sen under 14 dygn är 14/100 000 invå­na­re. Inga pati­en­ter vår­das på sjuk­hu­set på grund av covid-19. Smitt­käl­lor­na har kun­nat spå­ras till 100 % på sista tiden.

Coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na har fort­skri­dit bra. Enligt upp­gif­ter från mån­dag 22.3.2021 har 90 % av över 80 år gam­la per­so­ner fått sin förs­ta vac­cin­dos. När det gäl­ler 75–79 år gam­la per­so­ner har 91 % fått sin förs­ta vac­cin­dos. Ock­så vac­ci­na­tio­ner­na för 70–74 år gam­la per­so­ner har inletts och 28 % av dem har fått sin förs­ta vac­cin­dos. Av per­so­ner som hör till risk­grupp 1 har unge­fär 45 % vac­ci­ne­rats. Av den del av befolk­ning­en i Soi­tes områ­de som är berät­ti­gad till vac­ci­na­tion har 21,7 % fått sin förs­ta vaccindos.

Smitt­lä­get är fort­fa­ran­de lugnt i områ­det. Följakt­li­gen behö­ver rekom­men­da­tio­ner­na inte änd­ras och Soi­te fort­sät­ter på bas­ni­vån när det gäl­ler coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Gil­tig­hets­ti­den för de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na för­läng­des till 18.4.2021. För att smitt­lä­get ska fort­sät­ta vara lugnt krävs att alla möj­li­ga bered­skaps­me­del används och att alla hand­lar ansvars­fullt i sin var­dag. De cen­tra­las­te av de gäl­lan­de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na är:

  • maxgräns på 10 personer vid privata tillställningar
  • hobbyverksamhet för vuxna inomhus har avbrutits
  • barn och unga (0-20-åringar) får fortsätta med hobbyer i grupper på högst 20 personer
  • simhallar, bibliotek och andra allmänna lokaler är öppna med specialarrangemang
  • den utvidgade rekommendationen om att använda ansiktsmask gäller också elever i årskurserna 7-9 och studerande på andra stadiet

Länk: alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner.

RFV kom­mer att fat­ta sitt beslut om begräns­ning­ar gäl­lan­de sam­man­koms­ter upp­skatt­nings­vis under den­na vecka.

Den regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­grup­pen har föl­jan­de möte ons­dag 31.3.2021.

Situ­a­tio­nen i dag

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Smitt­ked­jan känd och den smit­ta­de var redan i karan­tän. Smit­tan har allt­så inte lett till nya exponeringar.

Länk: Den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den 

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier