omaolo.fi Vaccinationer
26.02.2021

Soi­te fort­sät­ter på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min — en ny smit­ta i dag

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 hade ett extra möte fre­dag 26.2.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Soi­te fort­sät­ter på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na gäl­ler fort­fa­ran­de till och med 15.3.2021. Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes område.

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 hade ett extra möte fre­dag 26.2.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den. Det­ta på grund av att coro­na­vi­rus­lä­get för­vär­rats snabbt tors­dag 25.2.2021. Under tors­dags­ef­ter­mid­da­gen kon­sta­te­ra­des det fyra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Des­sa ver­ka­de inte ha sam­band med varand­ra eller med smitt­ked­jor som kon­sta­te­rats tidi­ga­re i områ­det.  Ett av fal­len led­de till en expo­ne­ring på ett hög­sta­di­um i Kannus.

Myn­dig­hets­grup­pen kon­sta­te­ra­de att man är nära att upp­fyl­la kri­te­ri­er­na för att över­gå från bas­ni­vån till acce­le­ra­tions­fa­sen, men i det här ske­det är det inte ännu moti­ve­rat att göra den­na bedöm­ning. Alla kri­te­ri­er­na för acce­le­ra­tions­fa­sen upp­fylls ännu inte. Soi­tes områ­de fort­sät­ter allt­så tills vida­re på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. De när­mas­te dagar­na visar hur smitt­ked­jor­na utveck­las och om det bil­das smitt­klus­ter i områ­det.  Man föl­jer nu nog­grant med läget. De när­mas­te dagar­na visar om det finns epi­de­mi­o­lo­gis­ka grun­der för att över­gå till acce­le­ra­tions­fa­sen i områ­det. Det­ta skul­le ock­så leda till sträng­a­re begräns­ning­ar i området.

Regi­on­för­valt­nings­ver­kets (RFV) före­skrift om begräns­ning av del­ta­garan­ta­let vid pub­li­ka eve­ne­mang och all­män­na möten till 20 per­so­ner både inom- och utom­hus gäl­ler t.o.m. 1.3.2021. RFV ger en ny före­skrift om begräns­ning­ar i frå­ga om sam­man­koms­ter idag. Den regi­o­na­la myn­dig­hets­grup­pen rekom­men­de­rar fort­fa­ran­de att pri­va­ta sam­man­koms­ter på över tio per­so­ner inte ord­nas i Soi­tes område.

De regi­o­na­la bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na listas på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats. Länk: Bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner.

Den regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­grup­pen har föl­jan­de möte mån­dag 1.3.2021.

Myn­dig­hets­grup­pen påmin­ner ock­så om upp­da­te­ring­en av lagen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar som träd­de i kraft på mån­dag 22.2.2021 och sär­skilt 58 c § i lagen. Para­gra­fen för­plik­tar alla oli­ka aktö­rer i Soi­tes områ­de att hand­la i sina loka­ler på ett sådant sätt att sprid­ning­en av coro­na­vi­ru­se­pi­de­min före­byggs. I prak­ti­ken ska kun­der och del­ta­ga­re ha möj­lig­het att iakt­ta säker­hets­av­stånd på 2 meter och ha möj­lig­het att ren­gö­ra hän­der­na i loka­ler­na. Lagen för­ut­sät­ter effek­tiv ren­gö­ring av loka­ler och ytor.

Situ­a­tio­nen i dag

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Smit­tan hör till en känd smitt­ked­ja och den smit­ta­de var redan i karan­tän. Smit­tan har allt­så inte lett till nya exponeringar. 

Even­tu­ell exponeringssituation:

  • 21-23.2.2021 i Sale i Björkhagen i Karleby. En kund som handlat i butiken har senare testats positiv för coronaviruset. Vi ber att de som varit i Sale i Björkhagen under den ovannämnda perioden följer med sina symtom och med mycket låg tröskel söker sig till coronavirusprovtagning.

En av smit­tor­na som kon­sta­te­ra­des i går har i nog­gran­na­re fort­sat­ta under­sök­ning­ar kon­sta­te­rats vara ett s.k. falskt posi­tivt fall. Pro­vet har allt­så kon­sta­te­rats vara nega­tivt vid en ny under­sök­ning. Sta­tisti­ken på Soi­tes webb­plats kom­mer att rät­tas till.

Den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den finns på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats. Länk: situ­a­tions­bil­den.  

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

  • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv
  • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppen vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, kontakta Soites jourhjälpsnummer, tfn 116 117.

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

  • Tvätta dina händer eller använd handsprit ofta
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk
  • Håll ett avstånd på 2 meter till andra människor
  • Använd mask
  • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till provtagning i ett tidigt skede och också om du bara har lindriga symtom
  • Ladda ner och använd Coronablinkern
  • Låt dig vaccineras när det är din tur.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier