omaolo.fi Vaccinationer
03.02.2021

Soi­te fort­sät­ter på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min — inga nya smit­tor i dag

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 3.2.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Soi­te är fort­fa­ran­de på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min och de gäl­lan­de rekom­men­da­tio­ner­na fort­sät­ter att gäl­la till och med 28.2.2021. Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes område.

Inci­den­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­set har sti­git de senas­te dagar­na i Soi­tes områ­de. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 21 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­te under de senas­te 14 dagar­na och inci­den­sen är nu 25,6/100 000 invånare.

Mel­lers­ta Öster­bot­tens covid-19-myn­dig­hets­ar­bets­grupp drog upp rikt­lin­jen att Mel­lers­ta Öster­bot­ten fort­sät­ter på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. De gäl­lan­de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na som är för­knip­pa­de med coro­na­vi­rus­lä­get gäl­ler till och med 28.2.2021. Bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na listas på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Regi­on­för­valt­nings­ver­kets (RFV) före­skrift om begräns­ning av del­ta­garan­ta­let vid pub­li­ka eve­ne­mang och all­män­na möten till tio per­so­ner gäl­ler t.o.m. 8.2.2021. RFV kom­mer att ge en ny före­skrift under den­na vecka.

Situ­a­tio­nen i dag

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des i går 02.02.2021. Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das nu på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Situ­a­tions­bil­den för regi­o­nen finns på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats https://korona.soite.fi/sv/koronainfo/

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

  • Tvätta dina händer eller använd handdesinfektionsmedel ofta
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk
  • Håll avstånd till andra människor
  • Använd mask
  • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till provtagning i ett tidigt skede och också om du bara har lindriga symtom
  • Ladda ner och använd Coronablinkern
  • Låt dig vaccineras när det är din tur.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier