omaolo.fi Vaccinationer
03.03.2021

Soi­te fort­sät­ter på coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins bas­ni­vå — maskre­kom­men­da­tio­nen utvid­gas till högstadierna

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 3.3.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Sam­man­ta­get är situ­a­tio­nen i Mel­lers­ta Öster­bot­ten lugn och där­med fort­sät­ter Soi­tes områ­de på bas­ni­vån i frå­ga om coronavirusepidemin.

Mýn­dig­hets­ar­bets­grup­pen beslöt upp­da­te­ra områ­dets bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner så att maskre­kom­men­da­tio­nen utvid­gas till att omfat­ta hög­sta­di­e­e­le­ver­na i års­kurs 7 till 9 från och med mån­dag 8.3 för att tryg­ga när­un­der­vis­ning­en. Sam­ti­digt upp­munt­ras hög­sta­di­e­e­le­ver att söka sig till prov­tag­ning i ett tidigt ske­de och ock­så om de bara har lind­ri­ga symtom.

Den upp­da­te­ra­de maskre­kom­men­da­tio­nen och and­ra aktu­el­la regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner är i kraft till 15.3.

Den regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­grup­pen har föl­jan­de möte ons­dag 10.3.

Situ­a­tio­nen i dag

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Per­so­ner i den smit­ta­des när­mas­te krets som har expo­ne­rats har kart­lagts och pla­ce­rats i karantän.

Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Sam­man­lagt har under hela pan­de­min nu kon­sta­te­rats 222 coro­na­vi­russmit­tor i hela Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjukvårdsdistrikt.

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

  • Tvätta dina händer eller använd handsprit ofta
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk
  • Håll avstånd till andra människor - kom ihåg ett säkerhetsavstånd på 2 meter!
  • Använd mask
  • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till provtagning i ett tidigt skede och också om du bara har lindriga symtom
  • Ladda ner och använd Coronablinkern
  • Låt dig vaccineras när det är din tur.

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

  • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv
  • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppet vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, kontakta Soites jourhjälpsnummer, tfn 116 117.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier