omaolo.fi Vaccinationer
17.03.2020

Soi­te öpp­na­de en tele­fon­lin­je för psy­kisk förs­ta hjälp

Soi­te har öpp­nat en tele­fon­lin­je för psy­kisk förs­ta hjälp. Du kan ringa num­ret om du är psy­kiskt oro­ad över coro­na­si­tu­a­tio­nen och upp­le­ver psy­kis­ka symp­tom, t.ex. ång­est, på grund av situationen.

Tele­fon­lin­jen för psy­kisk förs­ta hjälp: 06 828 7288
Öppen kl. 9–15 var­da­gar mån-fre.

Sam­ta­len tas emot av psy­ki­a­tris­ka sjukskötare.

Tele­fon­lin­jen för psy­kisk förs­ta hjälp ger inte vår­dan­vis­ning­ar vid miss­tan­ke om coro­na­vi­rus­in­fek­tion eller om behand­ling – i des­sa ären­den får du hjälp av Soi­tes råd­giv­nings­te­le­fon gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set 06 828 7499 var­je dag kl. 8–20.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier