omaolo.fi Vaccinationer
21.04.2020

Soi­te öpp­nar coro­na­vi­rus­test­punk­ter vid häl­so­cen­tra­ler­na – cen­tral­sjuk­hu­set har fått en egen testapparat

Mel­lers­ta Öster­bot­tens soci­al- och häl­so­vårds­sam­kom­mun Soi­te utvid­gar coro­na­vi­rus­tes­ter­na till att även utfö­ras vid häl­so­cen­tra­ler­nas infek­tions­mot­tag­ning­ar i Kan­nus och Dun­kars från och med den här vec­kan. Cen­tral­sjuk­hu­set har fått en egen tes­t­ap­pa­rat, vil­ket snab­bar upp under­sök­ning­ar­na och gör det möj­ligt att öka anta­let per­so­ner som undersöks.

Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd pub­li­ce­ra­de 15.4.2020 nya anvis­ning­ar om coro­na­vi­rus­tes­ter. Tes­ten för att under­sö­ka före­koms­ten av coro­na­vi­rus utvid­gas även inom Soi­te i enlig­het med soci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­ets stra­te­gi. Enligt de upp­da­te­ra­de anvis­ning­ar­na bor­de föl­jan­de per­so­ner fram­ö­ver hän­vi­sas till testning:

• alla pati­en­ter inom pri­mär­vår­den och den spe­ci­a­li­se­ra­de sjuk­vår­den om de har sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­in­fek­tion eller uti­från en bedöm­ning av en läka­re miss­tänks ha coronavirusinfektion

• soci­al- och häl­so­vårds­per­so­nal och per­so­ner som arbe­tar inom kri­tis­ka bran­scher hän­vi­sas till test­ning om de miss­tänks vara smittade.

Soi­te utvid­gar test­ning­en för coro­na­vi­rus och bör­jar ta coro­na­vi­rus­pro­ver på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na vid Dun­kars och Kan­nus häl­so­sta­tio­ner. Där­till tas pro­ver fort­fa­ran­de i Kar­le­by vid Soi­tes coro­na­po­li­kli­nik, vid sam­jou­ren samt vid barnjouren. 

Fram­ö­ver vår­das alla för­kyl­nings­pa­ti­en­ter som krä­ver besök på mot­tag­ning­ar­na på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na. I Kar­le­by vår­das des­sa pati­en­ter på coro­na­po­li­kli­ni­ken och pati­en­ter ute i land­ska­pet vår­das på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na i Kan­nus och Dun­kars. Kro­no­bybor­na vår­das ende­ra i Kar­le­by eller Dun­kars. Om det räc­ker med vård i hem­met kan man åter­häm­ta sig hem­ma och behö­ver inte kom­ma på provtagning.

Työplus inle­der ock­så prov­tag­ning för coro­na­vi­rus, och de av Soi­tes anställ­da som miss­tänks ha smit­tats av coro­na­vi­rus hän­vi­sas till Työplus.

Égen tes­t­ap­pa­rat snab­bar upp diagnostiseringen

Inom Soi­te har man tagit i bruk en egen tes­t­ap­pa­rat för att tes­ta pati­en­ter för coro­na­vi­rus. Appa­ra­ten man fått till labo­ra­to­ri­et i Kar­le­by kom­plet­te­rar test­ka­pa­ci­te­ten hos Nord­Lab. Med den nya tes­t­ap­pa­ra­ten kan man ana­ly­se­ra någ­ra tio­tal pro­ver i dyg­net, och resul­ta­tet fås på någ­ra timmar.

Med tes­t­ap­pa­ra­ten ana­ly­se­rar man i förs­ta hand bråds­kan­de fall så att man snabbt får veta om till exem­pel en pati­ent som kom­mit till jou­ren mås­te iso­le­ras och mås­te sär­skilds skydds­åt­gär­der vid­tas vid behand­ling av pati­en­ten. Dia­gnos­ti­se­ring­en snab­bas upp ytter­li­ga­re då avdel­ning 9 skö­ter vida­re­sor­te­ring­en av pati­en­ter till rätt avdel­ning bero­en­de på om de har coro­na­vi­rus eller inte.

Utö­ver egen dia­gnostik skic­kar Soi­te även vida­re pro­ver för test­ning vid Nord­Labs labo­ra­to­ri­er. Resul­ta­ten av des­sa tes­ter får man inom ett dygn.

Inom Soi­te tas någ­ra tio­tal coro­na­vi­rus­pro­ver om dagen och enligt de nya anvis­ning­ar­na ska tes­tan­de­len ökas. 

Mål­sätt­ning­en är enligt soci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­ets stra­te­gi för testning:

• bekäm­pa sprid­ning­en av epi­de­min, skyd­da risk­grup­per samt säker­stäl­la att det finns till­räck­ligt med kri­tisk per­so­nal och att häl­so­vår­den är till­räck­ligt bärkraftig.

• effek­tivt spå­ra smittokedjor

• ska­pa en så nog­gran­na bild som möj­ligt av hur epi­de­min spri­der sig, så att man kan avgö­ra nöd­vän­dig­he­ten av begräns­nings­åt­gär­der samt bedö­ma hur omfat­tan­de de bör vara och hur länge de bör vara

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier