omaolo.fi Vaccinationer
06.03.2020

Soi­te öpp­nar en råd­giv­nings­te­le­fon för frå­gor gäl­lan­de coronaviruset

MEDDELANDET HAR UPPDATERATS 13.3.2020

Soi­te har tagit i bruk en regi­o­nal råd­giv­nings­te­le­fon som du kan ringa för att be om anvis­ning­ar om du miss­tän­ker en coronavirusinfektion.

Tele­fonn­num­ret är 06 828 7499.
Num­ret kan ring­as var­je dag kl. 8–20.

Tele­fon­ti­den änd­ras enligt behov och situ­a­tion. Soi­te föl­jer kon­ti­nu­er­ligt med situationen.

Sam­ta­len besva­ras av en sjuk­skö­ta­re som utre­der om det finns skäl att miss­tän­ka en coro­na­vi­rus­in­fek­tion. Om en coro­na­vi­rus­in­fek­tion ver­kar möj­lig, ger sjuk­skö­ta­ren instruk­tio­ner. På num­ret ges ing­en all­män häl­so­råd­giv­ning. Om symp­to­men inte tyder på coro­na­vi­rus­in­fek­tion, ombes per­so­nen som ringt att kon­tak­ta and­ra tjäns­ter inom häl­so- och sjukvården.

Soi­te öpp­nar en egen råd­giv­nings­te­le­fon för att frå­gor om coro­na­vi­ru­set inte ska belas­ta t.ex. sam­jou­rens eller häl­so­sta­tio­ner­nas telefonlinjer.

Det har ock­så öpp­nats en natio­nell tele­fon­råd­giv­ning gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set. Den erbju­der all­män infor­ma­tion om coro­na­vi­ru­set. Num­ret till tele­fon­råd­giv­ning­en är 0295 535 535Vi upp­ma­nar dig att ringa den natio­nel­la tele­fon­råd­giv­ning­en om du behö­ver all­män­na råd gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set.

Den natio­nel­la tele­fon­råd­giv­ning­en är öppen var­da­gar kl. 8–21 och lör­da­gar kl. 9–15. Tele­fon­råd­giv­ning­en ger inte häl­so­råd­giv­ning eller hand­led­ning vid aku­ta symptom.

Länk: Gör så här vid miss­tan­ke om en coronavirusinfektion

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier