omaolo.fi Vaccinationer
13.03.2020

Soi­te öpp­nar en sepa­rat coro­na­vi­ruspo­li­kli­nik lör­dag 14.3.2020

Soi­te öpp­nar en sepa­rat coro­na­vi­ruspo­li­kli­nik lör­dag 14.3.2020 på grund av den rådan­de coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen. Poli­kli­ni­ken öpp­nas vid Kar­le­by huvud­häl­so­sta­tion i det tidi­ga­re Libecks­ka sjuk­hu­set (besöks­a­dres­sen är Mari­e­ga­tan 28. Ingång H).

Till coro­na­vi­ruspo­li­kli­ni­ken cent­ra­li­se­ras mot­tag­ning av pati­en­ter med symp­tom på coro­na­vi­ru­set samt prov­tag­ning. Coro­na­vi­ruspo­li­kli­ni­ken är öppen var­je dag kl. 10–15.

Pati­en­ter hän­vi­sas till coro­na­vi­ruspo­li­kli­ni­ken på basis av sam­tal till råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set. Poli­kli­ni­ken fun­ge­rar enligt tidsbeställning.

Gör så här om du har svå­ra för­kyl­nings­symp­tom eller om du miss­tän­ker en coronavirussmitta:

Om du är för­kyl­nings­symp­tom, stan­na hem­ma!
Om du har lind­ri­ga symp­tom kan du i lugn och ro åter­häm­ta dig hem­ma.
Ring endast om du har såda­na symp­tom att egen­vår­dan­vis­ning­ar­na inte hjäl­per tillräckligt.

Gör en bedöm­ning på omaolo.fi

Bedöm san­no­lik­he­ten för smitta

Om du har svår and­nöd och hem­vård inte är räc­ker till eller om du miss­tän­ker att du smit­tats med coro­na­vi­rus, kom inte in i Soi­tes verk­sam­hets­stäl­le, utan ring oss först:

Råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set, tfn 06 828 7499. 

Öppen var­je dag kl. 8–20.

Utan­för tele­fon­ti­den, ta kon­takt på föl­jan­de sätt:

• Vux­na, över 15 år gam­la som insjuk­nat: Soi­tes sam­jour, tfn 06 826 4500, utan­för tjäns­te­tid
• Under 16 år gam­la som insjuk­nat: Soi­tes barna­kut, tfn 06 826 4444, dyg­net runt 24/7

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier