omaolo.fi Vaccinationer
21.04.2021

Soi­te fort­sät­ter på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min — inga nya smittor

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 21.4.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Soi­te är fort­fa­ran­de på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na gäl­ler t.o.m. 30.4.2021. Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område.

Under för­ra vec­kan (vec­ka 15) kon­sta­te­ra­des det sam­man­lagt två coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Ande­len posi­ti­va tes­ter var 0,2 % (av unge­fär 1 300 tes­ter). Inci­den­sen under 14 dygn är 6,5/100 000 invå­na­re. Inga pati­en­ter vår­das på sjuk­hu­set på grund av covid-19. Alla coro­na­vi­russmit­tor som kon­sta­te­rats på sista tiden har spå­rats till 100 %.

Smitt­lä­get i områ­det har fort­satt att bli bätt­re och Soi­tes områ­de fort­sät­ter på lugn bas­ni­vå. De nuva­ran­de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na gäl­ler fort­fa­ran­de t.o.m. 30.4.2021. Ock­så Regi­on­för­valt­nings­ver­kets (RFV) före­skrift om begräns­ning av del­ta­garan­ta­let vid pub­li­ka eve­ne­mang och all­män­na möten till 20 per­so­ner både inom- och utom­hus gäl­ler t.o.m. 30.4.2021. Myn­dig­hets­grup­pen rekom­men­de­rar att inga sam­man­koms­ter på över 10 per­so­ner ord­nas i regionen.

Myn­dig­hets­grup­pen dis­ku­te­ra­de ock­så om att even­tu­ellt lät­ta på coro­na­vi­rus­re­kom­men­da­tio­ner­na och coro­na­vi­rus­be­gräns­ning­ar­na, för smitt­lä­get för­vän­tas bli bätt­re i hela lan­det. Beho­vet av att even­tu­ellt änd­ra rekom­men­da­tio­ner­na dis­ku­te­ras när­ma­re vid det föl­jan­de mötet.

Förs­ta maj bör pla­ne­ras i enlig­het med de nuva­ran­de rekom­men­da­tio­ner­na. Myn­dig­hets­grup­pen kon­sta­te­ra­de ock­så att hob­by­er för vux­na kan enligt de gäl­lan­de rekom­men­da­tio­ner­na ord­nas i grupp utom­hus inom de begräns­ning­ar för sam­man­koms­ter som RFV fast­ställt (20 per­so­ner) och den gäl­lan­de rekom­men­da­tio­nen om att avbry­ta hob­by­verk­sam­he­ten gäl­ler endast grupp­verk­sam­het för vux­na inomhus.

Länk: Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner.

Vid sam­man­trä­det lyf­te Soi­tes repre­sen­tan­ter ock­så fram en oro över att vac­ci­ne­ring­ar­na av soci­al- och häl­so­vårds­per­so­na­len skju­tits upp och att det­ta är en risk med tan­ke på verk­sam­he­tens bärkraft.

Den regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­grup­pen har föl­jan­de möte ons­dag 28.4.2021. Vid behov kan grup­pen ha möte redan tidigare.

Situ­a­tio­nen i dag

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. De senas­te coro­na­vi­russmit­tor­na kon­sta­te­ra­des 12.4.2021.

Länk: Den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier