omaolo.fi Vaccinationer
07.04.2021

Soi­te fort­sät­ter på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min — inga nya smittor

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 7.4.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Soi­te är fort­fa­ran­de på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Gil­tig­hets­ti­den för de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na för­läng­des till 30.4.2021. Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område.

Under för­ra vec­kan (vec­ka 13) kon­sta­te­ra­des det sam­man­lagt 13 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. 86 per­so­ner sat­tes i karan­tän. Ande­len posi­ti­va tes­ter var 0,9 % (av 1 461 tes­ter). Inci­den­sen under 14 dygn är 20,6/100 000 invå­na­re. Inga pati­en­ter vår­das på sjuk­hu­set på grund av covid-19. Alla coro­na­vi­russmit­tor som kon­sta­te­rats på sista tiden har spå­rats till 100 %.

Smitt­lä­get i regi­o­nen har för­säm­rats p.g.a. smitt- och expo­ne­rings­ked­jor som star­ta­de före påsken från sam­man­koms­ter på fri­ti­den och p.g.a. fort­sat­ta smit­tor som des­sa lett till. De fort­sat­ta smit­tor­na har i huvud­sak kon­sta­te­rats hos per­so­ner som varit i karan­tän och det syns ing­en bety­dan­de sprid­ning av sjukdomen.

Eftersom alla kri­te­ri­er för acce­le­ra­tions­fa­sen inte ännu upp­fylls och eftersom de senas­te dagar­na varit lug­na, bedöm­de myn­dig­hets­grup­pen att Soi­tes områ­de fort­sät­ter på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. De när­mas­te dagar­na visar om grun­der­na för epi­de­mins bas­ni­vå hål­ler i Mel­lers­ta Österbotten.

De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na änd­ras inte och deras gil­tig­hets­tid för­läng­des till 30.4.2021. Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Regi­on­för­valt­nings­ver­kets (RFV) före­skrift om begräns­ning av del­ta­garan­ta­let vid pub­li­ka eve­ne­mang och all­män­na möten till 20 per­so­ner både inom- och utom­hus gäl­ler t.o.m. 30.4.2021. Myn­dig­hets­grup­pen rekom­men­de­rar att inga sam­man­koms­ter på över 10 per­so­ner ord­nas i regionen.

Den regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­grup­pen har föl­jan­de möte ons­dag 14.4.2021. Om coro­na­vi­rus­lä­get i regi­o­nen för­ut­sät­ter det sam­las myn­dig­hets­grup­pen till ett möte redan tidi­ga­re för ett even­tu­ellt beslut om att över­gå till accelerationsfasen.

Situ­a­tio­nen i dag

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. De senas­te coro­na­vi­russmit­tor­na kon­sta­te­ra­des lör­dag 3.4.2021.

Den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den finns på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats https://korona.soite.fi/sv/koronainfo/.  

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier