omaolo.fi Vaccinationer
31.03.2021

Soi­te fort­sät­ter på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min — tre nya smittor

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 31.3.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Soi­te är fort­fa­ran­de på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na gäl­ler t.o.m. 18.4.2021. Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område.

Under för­ra vec­kan (vec­ka 12) kon­sta­te­ra­des det sam­man­lagt tre coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Fyra per­so­ner sat­tes i karan­tän. Ande­len posi­ti­va tes­ter var 0,2 % (av 1 320 tes­ter). Inci­den­sen under 14 dygn är 11,6/100 000 invå­na­re. Inga pati­en­ter vår­das på sjuk­hu­set på grund av covid-19. De smit­tor som kon­sta­te­rats på sista tiden har i huvud­sak varit för­knip­pa­de med resor och sammankomster.

Smitt­lä­get är fort­fa­ran­de lugnt i områ­det. Allt­så behö­ver rekom­men­da­tio­ner­na inte änd­ras och Soi­te fort­sät­ter på bas­ni­vån när det gäl­ler coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na änd­ras inte och de gäl­ler t.o.m. 18.4.2021. För att smitt­lä­get ska fort­sät­ta vara lugnt krävs att alla möj­li­ga bered­skaps­me­del används och att alla hand­lar ansvars­fullt i sin vardag.

Eftersom de smit­tor som kon­sta­te­rats i Soi­tes områ­de på sista tiden har i huvud­sak varit för­knip­pa­de med resor och sam­man­koms­ter vill vi påmin­na om vik­ten av att mini­me­ra kon­tak­ter­na. Påsk bör firas i den egna familjekretsen.

Rekom­men­da­tio­ner för en coro­na­sä­ker påsk:

  • Det rekommenderas att påsk firas i den egna närmaste kretsen och familjekretsen, med dem som bor i samma hushåll och helst på den egna hemorten.
  • Påskhäxor kan gå omkring i små grupper. De som är över 12 år gamla ska använda ansiktsmask. Påskhäxorna bör komma ihåg ett säkerhetsavstånd på minst 2 meter.
  • Säkerhetsavstånden och rekommendationen om att högst 10 personer samlas ska beaktas också vid påskbrasorna.
  • Kom också ihåg god handhygien!
  • Sök dig till ett coronavirustest utan dröjsmål och också om du bara har mycket lindriga symtom.

Länk: Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekommendationer

Regi­on­för­valt­nings­ver­kets (RFV) före­skrift om begräns­ning av del­ta­garan­ta­let vid pub­li­ka eve­ne­mang och all­män­na möten till 20 per­so­ner både inom- och utom­hus gäl­ler t.o.m. 30.4.2021. Myn­dig­hets­grup­pen rekom­men­de­rar att inga sam­man­koms­ter på över 10 per­so­ner ord­nas i regionen.

Den regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­grup­pen har föl­jan­de möte ons­dag 7.4.2021.

Situ­a­tio­nen i dag

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smitt­ked­jan är känd och de i när­mas­te kret­sen som har expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts och satts i karantän.

Länk: Den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den.  

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier