omaolo.fi Vaccinationer
29.07.2021

Soi­te påmin­ner om häl­so­sä­ker­hets­åt­gär­der vid ankomst till Finland

Snab­ba för­änd­ring­ar i COVID-19-epi­de­mi­si­tu­a­tio­nen är fort­fa­ran­de möj­li­ga. Soi­te upp­ma­nar alla att iakt­ta sär­skild för­sik­tig­het vid resor utom­lands, och påmin­ner om rese­nä­rers skyl­dig­he­ter, såsom att gå på coro­na­test­ning när man åter­vän­der till Finland.

Från och med mån­dag 26.7.2021 har man fått resa från Fin­land till alla län­der.  Vil­ket land man reser från samt coro­nain­tyg påver­kar hur­da­na häl­so­sä­ker­hets­åt­gär­der du mås­te vid­ta vid åter­koms­ten till Finland.

När du anlän­der till Fin­land från ett så kal­lat riskland och om du är född år 2005 eller tidi­ga­re kan man vid din ankomst till lan­det kon­trol­le­ra att du har ett intyg på att du genom­gått fullt god­känd coro­na­vac­ci­na­tion (2 vac­cin­do­ser, av vil­ken den sena­re fåtts minst 14 dygn tidi­ga­re) eller intyg på att du insjuk­nat i COVID-19 mind­re än sex måna­der tidi­ga­re. Om du kan upp­vi­sa ett av des­sa intyg behö­ver du inte gå på coro­na­vi­rus­test i Fin­land om du är symtomfri.

Om du vid ankoms­ten till Fin­land kan upp­vi­sa ett intyg om ett nega­tivt koro­na­test (taget för högst 72 tim­mar sedan) eller ett intyg över den förs­ta coro­na­vac­cin­do­sen mås­te du gå på coro­na­test inom 72–120 tim­mar efter inre­sa till landet.

Om du inte kan upp­vi­sa ett vac­ci­na­tions­in­tyg eller ett nega­tivt coro­na­test vid ankoms­ten ska du ta ett coro­na­test inom 24 tim­mar efter ankomst och igen 72–120 tim­mar efter ankomst.

Rese­nä­ren ansva­rar för häl­so­sä­ker­hets­åt­gär­der­na. Soi­te tar inte direkt kon­takt med rese­nä­rer som anlän­der till Mel­lers­ta Öster­bot­ten från utlan­det, och inte alla grän­sö­ver­gångs­stäl­len har möj­lig­het att tes­ta för koro­na. Det­ta befri­ar dock inte rese­nä­rer från den lagstad­ga­de skyl­dig­he­ten att ta coronatest.

För att göra det enkla­re att röra sig tryggt i Soi­tes områ­de rekom­men­de­ras det att rese­nä­rer tar i bruk Finentry-tjäns­ten på adres­sen www.finentry.fi redan under pla­ne­ring­en av en semes­ter- eller arbets­re­sa. Finentry-tjäns­ten ger instruk­tio­ner för inre­sa under coro­nae­pi­de­min och via den kan du boka tid för coro­na­prov­tag­ning inom Soi­te. Vi ber alla rese­nä­rer att i förs­ta hand använ­da Finentry-syste­met när de bokar ett coro­na­prov inför ankoms­ten från utlandet.

Obser­ve­ra att när du anlän­der till Fin­land från ett så kal­lat lågriskland behö­ver du inte ha intyg eller genom­gå COVID-19-test. Som län­der med låg coro­na­risk räk­nas för när­va­ran­de Austra­li­en, Hong­kong, Island, Isra­el, Kina, Macao, Polen, San Mari­no, Sing­a­po­re, Slo­va­ki­en, Tai­wan, Nya Zee­land och Vati­ka­nen, samt i Nor­ge Sør-Varang­er, Kara­sjok, Kåfjord, Kaivu­o­no, Kau­to­ke­i­no, Stor­fjord, Nordrei­sa, Tana och Nes­se­by kom­mu­ner. Kon­trol­le­ra all­tid utri­kesmi­ni­s­te­ri­ets eller THL:s webb­plats för en upp­da­te­rad lis­ta över län­der med låg risk innan du reser.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier