omaolo.fi Vaccinationer
16.05.2021

Soi­te­om­rå­det över­går till sam­hälls­sprid­nings­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min – läro­an­stal­ter på and­ra sta­di­et över­går till distansundervisning

Den regi­o­na­la COVID-19-arbets­grup­pen i cen­tra­la Öster­bot­ten sam­la­des sön­da­gen den 16 maj 2021 för ett extra möte för att bedö­ma den regi­o­na­la situ­a­tio­nen. Då nyc­kel­ta­len för sprid­nings­fa­sen vid coro­na­vi­ru­se­pi­de­min är upp­fyll­da kom­mer Soi­te­re­gi­o­nen att över­gå till coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins sprid­nings­fas. Myn­dig­hets­grup­pen rekom­men­de­rar att alla läro­verk på and­ra sta­di­et i Soi­te­om­rå­det över­går till distans­un­der­vis­ning näs­ta vecka.

Under de senas­te 14 dyg­nen har det sam­man­lagt kon­sta­te­rats 101 coro­na­vi­russmit­tor och inci­den­sta­let är just nu 130 / 100 000 invå­na­re i Soi­tes områ­de (situ­a­tio­nen 15.5.2021). Av coro­na­vi­rus­pro­ver­na är ca 2,7 pro­cent posi­ti­va. En pati­ent med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Sjuk­doms­si­tu­a­tio­nen i områ­det har snabbt för­säm­rats och man strä­var efter att snabbt få situ­a­tio­nen, som har bli­vit all­var­lig, under kon­troll. Nyc­kel­ta­len för sprid­nings­fa­sen upp­fylls i Soi­te-områ­det och där­för drog myn­dig­hets­grup­pen upp rikt­lin­jen att Soi­te-områ­det över­går till sprid­nings­fa­sen av coronavirusepidemin.

Coro­na­vi­rus­in­fek­tio­ner är för när­va­ran­de fram­förallt kon­cen­tre­ra­de till ung­do­mar i åld­rar­na 12–25, och där­för rekom­men­de­rar myn­dig­hets­grup­pen att alla gym­na­sie­sko­lor i Soi­te-områ­det över­går till distans­ut­bild­ning näs­ta vec­ka (17–21.5.2021). Coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen har för­säm­rats snabbt, sär­skilt i Kan­nus, så ele­ver i års­kurs 4–9 inom Kan­nus grund­ut­bild­ning kom­mer att över­gå till distans­ut­bild­ning för näs­ta vec­ka (17–21.5.2021). Även and­ra kom­mu­ner kan kom­ma att fat­ta beslut om att över­gå till distans­un­der­vis­ning, så vi rekom­men­de­rar att man dag­li­ge föl­jer med vad kom­mu­nen infor­me­rar om via Wilma.

I sam­hälls­sprid­nings­fa­sen gäl­ler maskre­kom­men­da­tio­nen alla ele­ver över 12 år, även inom grund­sko­lan. I Soi­tes områ­de har en utvid­gad maskre­kom­men­da­tion länge varit i kraft och vi beto­nar att den fort­fa­ran­de är vik­tig.  Ansikts­mask rekom­men­de­ras för alla äld­re än 12 år, ock­så de som vaccinerats:

  • I offentliga utrymmen såsom affärer och andra lokaler utanför hemmet
  • Inom kollektivtrafiken (bl.a. på skolbussar) samt vid transport av personer som tillhör en riskgrupp
  • Vid läroverk på andra stadiet i området (yrkesskolor och gymnasier) samt vid högskolor och universitet
  • Vid högstadier i området
  • För personer äldre än 12 vid regionens lågstadier (elever i årskurs 5-6)
  • Personer som kommer till coronatest
  • Personer som återvänder till Finland från riskländer
  • Ansiktsmask kan fortfarande användas också i andra situationer om det är omöjligt att upprätthålla säkerhetsavstånd.

Den all­var­li­ga koro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen åter­speglas ock­så i Soi­te-områ­dets grann­kom­mu­ner och ytter­li­ga­re infek­tio­ner har upp­täckts, t.ex. I nor­ra Österbotten.

Den regi­o­na­la COVID-19-arbets­grup­pen kom­mer att träf­fas näs­ta gång tis­da­gen den 18 maj 2021 för att göra en mer omfat­tan­de genom­gång av de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na för spridningsfasen.

Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner för coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen listas på Soi­tes coro­nawebb­si­da: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Vi ber nu att alla ser till att föl­ja coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na. Nu är det ytterst vik­tigt att mini­me­ra anta­let när­kon­tak­ter och vara nog­grann med att använ­da ansikts­mask, vid­ta ett säker­hets­av­stånd på 2 meter och vara noga med hand­hy­gi­e­nen. Onö­di­ga sam­man­koms­ter ska und­vi­kas! Följ hygi­ena­vis­ning­ar­na och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na för att före­byg­ga coronavirussmitta.

Vi upp­ma­nar alla att söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om man bara har lind­ri­ga sym­tom som stäm­mer in på coro­na. Man ska inte röra sig utan­för hem­met ens med lind­ri­ga symtom! 

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier