omaolo.fi Vaccinationer
15.04.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 15.4.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte på tors­da­gar samt vid behov. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens cen­tral­sjuk­hus.

Inci­den­sta­len i frå­ga om coro­na­vi­ru­set i Soi­tes områ­de har upp­da­te­rats: Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 12 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­te under de senas­te 14 dagar­na. Inci­den­sen är nu 15,4/100 000 invå­na­re när det gäl­ler de senas­te 14 dagarna.

Det har dia­gnos­ti­se­rats sam­man­lagt 262 smit­tor i Soi­tes områ­de sedan pan­de­min började.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. För när­va­ran­de pågår vac­ci­na­tio­ner­na för alla över 65 år gam­la per­so­ner och för 18–64 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 1 eller 2 och som har en sjuk­dom eller ett till­stånd som myc­ket kraf­tigt eller kraf­tigt ökar ris­ken för svår coronavirussjukdom.

I web­bok­ning­en på adres­sen https://soite.terveytesi.fi finns ledi­ga tider kvar för per­so­ner som har rätt till vac­ci­na­tion just nu. Web­bok­ning­en är öppen dyg­net runt alla dagar i veckan. 

Tids­bok­ning­en per tele­fon öpp­nas igen tis­dag 20.4.2021 kl. 12, tfn 06 828 7488.

I Soi­te vac­ci­ne­ras per­so­ner i åldern 18–64 år som hör till risk­grupp 1 och 2 med mRNA-vac­ci­ner­na (Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty och Moder­na). Över 65 år gam­la per­so­ner vac­ci­ne­ras med Ast­ra Zenecas vac­cin enligt rekom­men­da­tion från THL. Obs! Ett undan­tag är över 65 år gam­la per­so­ner som haft en sinust­rom­bos eller som haft ett lågt antal blod­plät­tar i sam­band med hepa­rin­be­hand­ling  (trom­bo­cy­to­pe­ni, HIT); des­sa per­so­ner vac­ci­ne­ras med ett mRNA-vac­cin (Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty eller Moder­na).Om du haft en sådan sjuk­dom, boka din tid per telefon.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier