omaolo.fi Vaccinationer
08.04.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 8.4.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte på tors­da­gar samt vid behov. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na hör till en tidi­ga­re smitt­ked­ja och de smit­ta­de var redan i karan­tän. Smit­tor­na har allt­så inte lett till nya expo­ne­ring­ar. Smit­tor­na i smitt­ked­jan har kon­sta­te­rats vara orsa­ka­de av den brit­tis­ka varianten.

Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Inci­den­sta­len i frå­ga om coro­na­vi­ru­set är oför­änd­ra­de i Soi­tes områ­de: Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 16 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­te under de senas­te 14 dagar­na. Inci­den­sen är nu 20,6/100 000 invå­na­re när det gäl­ler de senas­te 14 dagar­na. Alla smitt­käl­lor har kun­nat spå­ras på sista tiden.

0,5 % av coro­na­vi­rus­tes­ter­na är posi­ti­va för närvarande.

Det har dia­gnos­ti­se­rats sam­man­lagt 260 smit­tor i Soi­tes områ­de sedan pan­de­min bör­ja­de. Ett fall som kon­sta­te­rats vara fel­ak­tigt posi­tivt har kor­ri­ge­rats i Soi­tes statistik. 

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. Mål­grup­pen för vac­ci­na­tio­ner utvid­ga­des i går 7.4.2021. Coro­na­vac­ci­na­tio­ner erbjuds nu till:

  • alla 18-64 år gamla personer som hör till riskgrupp 1 eller 2
  • alla över 65 år gamla personer
  • tider ges fortfarande också till de tidigare målgrupperna dvs. över 70 år gamla personer och 18-69 gamla personer som hör till riskgrupp 1.

Tids­bok­ning­en har redan öpp­nats i den elektro­nis­ka Egen­vårds­tjäns­ten. De dagar som har ledi­ga tider är märk­ta med grönt i webbkalendern.

Tids­bok­ning­en per tele­fon öpp­nas igen tis­dag 13.4.2021 kl. 12, tfn 06 828 7488.

I Soi­te vac­ci­ne­ras per­so­ner i åldern 18–64 år som hör till risk­grupp 1 och 2 med mRNA-vac­ci­ner­na (Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty och Moder­na). Över 65 år gam­la per­so­ner vac­ci­ne­ras med Ast­ra Zenecas vac­cin enligt rekom­men­da­tion från THL. Obs! Ett undan­tag är över 65 år gam­la per­so­ner som haft en sinust­rom­bos eller som haft ett lågt antal blod­plät­tar för­knip­pat med hepa­rin­be­hand­ling  (trom­bo­cy­to­pe­ni, HIT); des­sa per­so­ner vac­ci­ne­ras med ett mRNA-vac­cin (Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty eller Moder­na). Om du haft en sådan sjuk­dom, boka din tid per telefon.

Läs mera om vac­ci­ne­ring­ar: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

Före­tags­häl­so­vårds­fö­re­ta­gen i regi­o­nen bör­jar vac­ci­ne­ra sam­ma mål­grup­per vec­ka 15. Före­tags­häl­so­vårds­fö­re­ta­gen infor­me­rar om sin tids­bok­ning när­ma­re i sina egna kanaler.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier