omaolo.fi Vaccinationer
01.10.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 01.10.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov, och den upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor under de när­mas­te dagar­na i Soi­tes områ­de. De senas­te coro­na­vi­russmit­tor­na kon­sta­te­ra­des lör­dag 26.9.2020 (två smit­tor). Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt sju coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de under de två senas­te vec­kor­na. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 47 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pandemin.

På Soi­tes coro­nawebb­plats korona.soite.fi finns en upp­da­te­rad situ­a­tions­bild om coro­na­vi­rus­lä­get i Mel­lers­ta Öster­bot­ten. Situ­a­tions­bil­den upp­da­te­ras mån­da­gar vid coro­na­be­red­skaps­grup­pens möte samt all­tid när situ­a­tio­nen förändras.

Ons­da­gar har Soi­tes coro­na­led­ning ett gemen­samt möte med Regi­on­för­valt­nings­ver­ket, THL och NTM-cen­tra­len. Den­na ”knyt­nä­ve” bedö­mer det regi­o­na­la läget och infor­me­rar myn­dig­he­ter­na om Soi­tes beredskap.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier