omaolo.fi Vaccinationer
08.10.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 08.10.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov, och den upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Det har igen kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na är för­knip­pa­de med smitt­ked­jan i Vasa. De som expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts och har satts i karantän.

En pati­ent med coro­na­vi­rus­sjuk­do­men vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Inci­den­sen är för när­va­ran­de 28/100 000 invå­na­re i Soi­tes områ­de när det gäl­ler de 14 senas­te dagar­na. Under 1 % av coro­na­vi­rus­tes­ter­na är posi­ti­va. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 22 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de under de två senas­te vec­kor­na. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 64 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pandemin.

I enhe­ter­na i Kro­no­by gäl­ler nu ett besöks­för­bud: besö­ken begrän­sas till och med 8.11.2020 vid alla enhe­ter inom ser­vice­bo­en­de med hel­dygnsomsorg. Soi­te möj­lig­gör dock tryg­ga besök t.ex. med hjälp av plex­iglas, på ter­ras­ser och via videosamtal.

Spe­ci­a­lar­range­mang tas i bruk för peri­o­den 9.10 — 8.11.2020 vid han­di­kapp­tjäns­ter­nas verk­sam­hetscen­ter Kom­pas­si och dag­verk­sam­het­sen­het Regnbågen.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier