omaolo.fi Vaccinationer
01.04.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 1.4.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen kl. 12 och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­sätt­nings­vis rela­tivt lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt. 

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. Det är lugnt i frå­ga om tes­ter på coro­na­vi­ruspo­li­kli­ni­ken och i råd­giv­nings­te­le­fo­nen. I bered­skaps­grup­pen dis­ku­te­ra­des att anta­let smit­tor hål­lits lågt i Mel­lers­ta Öster­bot­ten tack vare att man rea­ge­rat tidigt och tack vare omfat­tan­de spår­ning av smittkedjorna.

Soi­te har i dag öpp­nat en stöd­te­le­fon för personalen.

Lis­tan över avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te änd­ra­des i frå­ga om reha­bi­li­te­ring, barn­sjuk­hu­set och råd­giv­nings­verk­sam­he­ten. Upp­gif­ter­na upp­da­te­ras på lis­tan över avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier