omaolo.fi Vaccinationer
01.06.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 1.6.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de rela­tivt lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de under hel­gen. De som smit­tats har lind­ri­ga symp­tom och är hem­ma. Smit­to­ked­jan har kart­lagts, och inga and­ra har utsatts för smit­tan. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 26 fall av coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdelning.

Coro­na­vi­rus­test görs med låg trös­kel vid coro­na­vi­rus­symp­tom på Soi­tes infek­tions­mot­tag­ning­ar. Vi upp­ma­nar alla att söka sig till test ock­så vid lind­ri­ga symp­tom som tyder på coronaviruset.

Det gjor­des inga änd­ring­ar i Soi­tes lis­ta över öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier