omaolo.fi Vaccinationer
01.07.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 1.7.2021 — inga nya coronavirussmittor

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp sam­la­des tors­dag 1.7.2021 sista gång­en före sin som­mar­pa­us. Grup­pen sam­las näs­ta gång 5.8.2021 eller tidi­ga­re om coro­nalä­get för­änd­ras väsent­ligt i området.

I juli infor­me­rar vi var­je mån­dag om coro­na­si­tu­a­tio­nen, då vi upp­da­te­rar situ­a­tions­bil­den samt coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­ren på Soi­tes coronawebbsida.

Vi infor­me­rar om coro­na­si­tu­a­tio­nen utö­ver den pla­ne­ra­de infor­ma­tions­tid­ta­bel­len endast om situ­a­tions­bil­den för­änd­ras väsentligt.

Smitt­lä­get

Inga nya coro­na­vi­russmit­tor har kon­sta­te­rats inom Soi­tes områ­de. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des tis­dag 8.6.2021. Inci­den­sta­let är nu 0/100 000 invå­na­re när det gäl­ler 14 dygn i Soi­tes områ­de.  En pati­ent som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Upp­rätt­håll områ­dets utmärk­ta coro­na­vi­rus­si­tu­a­tion genom att föl­ja hygi­en­re­kom­men­da­tio­ner­na, de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na samt genom att upp­sö­ka coro­na­vi­rus­test­ning även vid myc­ket lind­ri­gasym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­in­fek­tion.. Även per­so­ner som redan fått coro­na­vac­cin ska söka sig till test­ning om de får sym­tom. Coro­na­vac­cin för­hind­rar effek­tivt virus­in­fek­tion och virus­sek­re­tion och över­fö­ring från per­son till per­son, men coro­na­vac­ci­na­tion eli­mi­ne­rar inte full­stän­digt ris­ken för infek­tion och smitt­sprid­ning. Dvs. även en vac­ci­ne­rad kan poten­ti­ellt smit­ta and­ra. Coro­na­vi­rus­vac­ci­net skyd­dar sär­skilt mot all­var­li­ga for­mer av coronavirussjukdom.

Alla regi­o­na­la före­skrif­ter och rekom­men­da­tio­ner listas på Soi­tes coro­nawebb­si­da.

Vi påmin­ner er om att när man reser till EU och Scheng­en­om­rå­det mås­te man vara sär­skilt för­sik­tig och und­vi­ka att resa utan­för des­sa områ­den. Följ utri­kesmi­ni­s­te­ri­ets och THL:s anvisningar

Vac­ci­na­tio­ner

Vac­ci­na­tio­ner­na pågår nu för alla över 16 år gam­la per­so­ner och 12–15 år gam­la ung­do­mar som hör till risk­grupp 1 eller 2.

Det finns ett rela­tivt bra antal tider kvar till coro­na­vac­ci­na­tio­ner, och det öpp­nas hela tiden fler tider. Man strä­var efter att öpp­na ledi­ga tider för minst en vec­ka fram­ö­ver. Genom att boka tid till den förs­ta vac­ci­na­tio­nen nu för­läggs den and­ra vac­ci­na­tions­ti­den till en tid­punkt om 12 vec­kor, och då har ett effek­tivt skydd mot coro­na­vi­rus­smit­ta upp­nåtts till hös­ten (ytter­li­ga­re infor­ma­tion om vac­ci­nets effek­ti­vi­tet på THL:s sidor). Coro­na­vac­ci­na­tio­ner tar oss mot ett mer nor­malt liv. När du vac­ci­ne­ras får du skydd mot all­var­lig coro­na­vi­rus­sjuk­dom och du hjäl­per ock­så till att skyd­da andra.

Du kan boka tid till vac­ci­na­tion elektro­niskt via Soi­tes Oma­ho­i­to-tjänst på webben.

Tid för unga per­so­ner kan bokas via den elektro­nis­ka själv­vårds­tjäns­ten, om den unga har sådan iden­ti­fi­ka­tion som behövs för elektro­nisk iden­ti­fi­e­ring (bank-ID eller mobil­cer­ti­fi­kat). Om elektro­nisk iden­ti­fi­e­ring inte är möj­lig ska man boka via tele­fon. Vi strä­var efter att i fram­ti­den öka möj­lig­he­ter­na att boka per telefon. 

Tele­fon­tids­bok­ning till coro­na­vac­ci­na­tion öpp­nar åter tis­dag 6.7.2021 kl 12 och nya tider öpp­nas även i den elektro­nis­ka Oma­ho­i­to-tids­bok­ning­en tis­dag kl. 12. Oma­ho­i­to-tjäns­ten är öppen dyg­net runt alla vec­ko­da­gar. Dagar då det finns ledi­ga tider till­gäng­li­ga är mar­ke­ra­de med grönt i webbkalendern.

Du kan föl­ja hur coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na fram­skri­der i Soi­tes Coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re, som upp­da­te­ras på måndagar.

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp öns­kar alla en verk­ligt solig och coro­na­sä­ker sommar!

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier