omaolo.fi Vaccinationer
10.12.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 10.12.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de efter smit­tan vi infor­me­ra­de om i går. Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Det har kon­sta­te­rats 21 coro­na­vi­russmit­tor under de senas­te 14 dyg­nen i Soi­tes områ­de. Inci­den­sen är 27/100 000 invå­na­re under de gång­na 14 dyg­nen. Sam­man­lagt 146 smit­tor har dia­gnos­ti­se­rats i Soi­tes områ­de sedan pan­de­min började.

Mel­lers­ta Öster­bot­ten är fort­fa­ran­de i acce­le­ra­tions­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. De gäl­lan­de bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner gäl­ler till och med 21.12.2020. Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 har möte ons­dag 16.12.2020 och sta­kar då ut rikt­lin­jer för bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner för jul­ti­den för Soi­tes områ­de. Vid behov pre­ci­se­ras des­sa ännu när­ma­re julen ifall situ­a­tio­nen för­änd­ras väsentligt.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier