omaolo.fi Vaccinationer
11.01.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 11.1.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och den upp­rätt­hål­ler situ­a­tions­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta under vec­ko­slu­tet i Soi­tes områ­de. Smitt­ked­jan är känd och de som har expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts. Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

  • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 6
  • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 7,7
  • 0,2 % av coronavirustesterna är positiva.
  • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 157
  • Smittkedjornas spårbarhet är 80 %
  • Epidemins fas i Mellersta Österbotten: accelerationsfasen

Soi­te har upp­da­te­rat ålders­re­kom­men­da­tio­nen i den regi­o­na­la ansikts­maskre­kom­men­da­tio­nen i enlig­het med THL:s nya rekom­men­da­tion: ansikts­mask rekom­men­de­ras för alla över 12 år gam­la per­so­ner. I grund­sko­lan rekom­men­de­ras använd­ning av ansikts­mask från och med års­kurs 6. Mer infor­ma­tion på THL:s webb­si­da (på fins­ka) och Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats.

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner pågår i Soi­tes enhe­ter. I feb­ru­a­ri får Soi­te coro­na­vi­rus­vac­ci­ner varan­nan vecka.

Soi­te har fått till­ba­ka små mäng­der influ­ensa­vac­ci­ner och influ­ensa­vac­ci­na­tio­ner­na av äld­re per­so­ner och per­so­ner som hör till en risk­grupp kan fort­sät­ta. Vi ber äld­re och per­so­ner som hör till en risk­grupp att kon­tak­ta sin egen häl­so­sta­tion för att bestäl­la tid för influ­ensa­vac­ci­na­tion. Influ­ensa­vac­ci­net är sär­skilt vik­tigt, för om man har båda sjuk­do­mar­na (influ­en­sa och coro­na­vi­rus­sjuk­do­men) sam­ti­digt ökar ris­ken för en all­var­lig sjuk­dom betydligt.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier