omaolo.fi Vaccinationer
11.04.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 11.4.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen kl. 12 och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smitt­ked­jor­na har kun­nat spå­ras. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 14 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. En coro­na­vi­ruspa­ti­ent vår­das på avdelning.

Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de rela­tivt lugn på coro­na­vi­ruspo­li­kli­ni­ken och i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coronaviruset.

Lis­tan på avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te med anled­ning av coro­na­vi­ru­set änd­ra­des inte. 

Vi infor­me­rar om coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen under påsken endast om situ­a­tions­bil­den förändras.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier