omaolo.fi Vaccinationer
11.05.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 11.5.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de rela­tivt lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Det har kon­sta­te­rats fyra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. De som smit­tats har lind­ri­ga symp­tom och är hem­ma. De som expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 23 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdelning.

Coro­na­vi­rus­test görs med låg trös­kel vid coro­na­vi­rus­symp­tom på Soi­tes infek­tions­mot­tag­ning­ar. Vi upp­ma­nar alla att söka sig till test ock­så vid lind­ri­ga symp­tom som tyder på coronaviruset.

Lis­tan över avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te pre­ci­se­ra­des i frå­ga om råd­giv­nings­tjäns­ter. Lis­tan upp­da­te­ras så snart som möjligt.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier