omaolo.fi Vaccinationer
12.11.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 12.11.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov, och den upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smitt­ked­jan bör­jar vara kart­lagd, men utred­ning­ar­na fort­sät­ter ännu. Smit­tor­na har orsa­kat en mass­ex­po­ne­ring vid en famil­je­sam­man­komst. Anta­let expo­ne­ra­de per­so­ner är unge­fär 20.

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp påmin­ner om vik­ten av att föl­ja coro­na­vi­ru­san­vis­ning­ar­na för att före­byg­ga smit­tor. I regi­o­nen gäl­ler en utvid­gad rekom­men­da­tion om att använ­da ansikts­mask. I frå­ga om sam­man­koms­ter föl­jer man Regi­on­för­valt­nings­ver­kets gäl­lan­de rekom­men­da­tion för regi­o­nen: sam­man­koms­ter på över 50 per­so­ner endast om säker­hets­av­stånd och hand­hy­gi­en beaktas.

Före­bygg coronavirussmittor:

  • Tvätta dina händer
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk
  • Håll avstånd till andra människor
  • Använd mask
  • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till test
  • Ladda ner och använd Coronablinkern

Länk: upp­da­te­rad situationsbild

Soi­te gör för­be­re­del­ser inför de kom­man­de coro­na­vac­ci­ne­ring­ar­na och utsåg en arbets­grupp för att pla­ne­ra coronavaccineringsprocessen.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier