omaolo.fi Vaccinationer
12.05.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 12.5.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de rela­tivt lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdel­ning. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 23 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område.

Situ­a­tio­nen är rela­tivt lugn på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na samt i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set. Coro­na­vi­rus­test görs med låg trös­kel vid coronavirussymptom.

Vi vill påmin­na om att säker­hets­av­stån­den och begräns­ning­ar­na i frå­ga om sam­man­koms­ter gäl­ler trots att sko­lor­na öpp­nas. Man bör allt­så und­vi­ka sam­man­koms­ter på över tio per­so­ner och hål­la ett säker­hets­av­stånd på cir­ka 2 meter till and­ra. Änd­ring­ar­na gäl­lan­de sam­man­koms­ter trä­der i kraft först i juni enligt det som Fin­lands rege­ring fastställt.

Lis­tan på avvi­kan­de öppet­ti­der i Soi­te och på änd­ring­ar i verk­sam­he­ten änd­ra­des inte.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier